Novosti

MI POmažemo Starijima IV vol. I

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 03. siječnja 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0250 od 01. veljače 2024. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., Grad Zabok s partnerima raspisuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „MI POmažemo Starijima IV vol. I“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu MI POmažemo Starijima IV vol. I kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.


Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za ukupno 180 starijih osoba i osoba s invaliditetom sa područja:

 • Gradova: Zabok, Oroslavje, Donja Stubica, Krapina, Zlatar
 • Općina: Bedekovčina, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje, Veliko Trgovišće, Marija Bistrica, Stubičkih Toplica, Radoboj, Mihovljan, Mače

Usluga se počinje pružati od 1. travnja 2024. godine.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA (Dokaz pripadnosti ciljnoj skupini)

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Osobe starije od 65 godina:
 2. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva. U dvočlanom kućanstvu se ne primjenjuje uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine. U slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine. U višečlanom kućanstvu svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljnih skupina poziva Zaželi – prevencija institucionalizacije
 3. čiji mjesečni prihodi za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine* za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 4. čiji mjesečni prihodi za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine* za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 5. čiji mjesečni prihodi za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine* za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 6. koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

* Napomena: iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta podaci preuzimaju u Izvješću „Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja“, pri čemu se relevantan podatak nalazi u stupcu „Prosječna neto mirovina u eurima“, u retku „Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina“ (u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora)

Isplata za siječanj 2024.g. Prosječna neto starosna mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju (NN. Br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) s mirovinskim stažem od 40 i više godina (bez međunarodnih ugovora) iznosi 816,88 EUR-a.

 1. Odrasle osobe s invaliditetom:
  1. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i
  1. koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
  1. koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
  1. čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

 • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu (možete preuzeti u prilogu ovog poziva, Prilog 1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu)
 • Izjavu o broju članova kućanstva (možete preuzeti u prilogu ovog poziva, Prilog 2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva)

Osobe starije od 65 godina:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave.*(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva) i
 3. Izjavu o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

Odrasle osobe s invaliditetom:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 2. Izjava o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

Napomena: Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i Izjavu o broju članova kućanstva trebaju dostaviti i osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom.

Prijavni obrazac i Izjava su prilog ovom Pozivu ali ih se može i osobno preuzeti u prostorijama Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Zabok, Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Donja Stubica u Udruge invalida Bedekovčina.

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 01. ožujka 2024.g. Prijava sa potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresiranih donosi dokumentaciju, na adresi (radnim danom od 7:00 h do 15:00 sati):

 • Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Zabok
  Matije Gupca 53, 49210 Zabok
 • Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Donja Stubica

       Ul. Župana Vratislava 6, 49240, Donja Stubica

 • Udruga Invalida Bedekovčina

         Trg Ante Starčevića 4, 49221, Bedekovčina

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU

Tijekom roka za zaprimanje iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija-dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.):

Osobe koje su  zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang lista prema datumu i vremenu zaprimanja iskaza interesa a prednost će imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni.

Ovaj Javni poziv objavit će se na Internet stranici nositelja projekta i partnera u Projektu.

O rezultatima će prijavitelji biti obaviješteni u zakonskom roku.

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta MI Pomažemo Starijima IV vol. I SF.3.4.11.01.0250, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Prilog 1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

Prilog 2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

GRAD ZABOK

Skip to content