Novosti

Ministarstvo kulture i medija RH objavilo je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu

Ministarstvo kulture i medija RH objavilo je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu.

U proračunu Republike Hrvatske osiguravaju se javna sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku. Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču međukulturni dijalog, razvoj civilnog društva, koji si stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2021. godini prijavljuju se u roku od 01. rujna do 01. listopada 2020. godine, te tijekom 2021. godine.

Detaljne informacije možete pronaći na slijedećem linku https://min-kulture.gov.hr/…/poziv-za-predlaganje-pro…/19860

#zagorskarazvojnaagencija #euprojekti #javnipoziv #kultura #ministarstvokulture #krapinskozagorskažupanija

Skip to content