Novosti

N A T J E Č A J za izbor i imenovanje direktora društva PLAVINKA d.o.o. na vrijeme od četiri godine

PLAVINKA d.o.o.

Matije Gupca 53, 49210 Zabok, HR

MB: 02016532

OIB: 17339560893

Na temelju Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „PLAVINKA“, te Odluke o raspisivanju natječaja od 17. studenog 2021. godine, Skupština Plavinke d.o.o. raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora društva PLAVINKA d.o.o. na vrijeme od četiri godine

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za direktora društva:

  • Završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij (odnosno VŠS prema propisima koji su bili na snazi do Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju)
  • Najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima ili položajima
  • Vozačka dozvola minimalno B kategorije
  • Zadovoljavanje ostalih uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

  • Životopis u kojem će u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta
  • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
  • Potvrdu poslodavca ili drugi odgovarajući dokument (rješenje, ugovor o radu i sl.) iz kojeg je razvidno da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima ili položajima ili izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda iz kojeg je razvidno da je bio najmanje 3 godine ovlašten za zastupanje određene pravne osobe
  • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donijeta presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donijeta nepravomoćna presuda), ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja
  • Izjavu kandidata pod kaznenom i materijalnom odgovornošću o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima
  • Kandidatov plan poslovanja trgovačkog društva za mandatno razdoblje za koje se natječe.

Dokumentacija se može priložiti u preslici, a prije samog sklapanja ugovora s odabranim kandidatom, kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Natječaj će se objaviti u Zagorskom listu, na internet stranicama www.zagorje.com, www.plavinka.hr, www.zabok.hr i stranicama HZZ-a, od dana 19.11.2021. a rok za prijavu je 15 dana od objave natječaja.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

Odabir kandidata vrši skupština društva, nakon obavljenog razgovora s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kroz koji procjenjuje njihove prednosti i nedostatke te njihov plan poslovanja.

Prijavljeni kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja najkasnije 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Plavinka d.o.o.

Matije Gupca 53

49210 ZABOK

S naznakom: „Natječaj za direktora – ne otvaraj“

Predsjednik skupštine

Mario Videk

Download Natje-aj-Plavinka.pdf
Skip to content