Novosti

NAJAVA: 12. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 5. 4. 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/008

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 29. ožujka 2018.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 5. TRAVNJA 2018. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika s 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 13. 03. 2018.,

2. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2017.,

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2017.,

4. Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2017.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2017.,

– Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2017.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2017.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2017.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2017.,

– Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za

2017.,

– Programa utroška sredstava dijela boravišne pristojbe za 2017. godinu,

5. Gradska knjižnica K. Š. Gjalski, izvještaj o radu za 2017. godinu,

6. Zagorska javna vatrogasna postrojba, izvještaj o radu za 2017. godinu,

7. Izbor osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova – doprema i ugradnja

kamenog agregata na području Grada Zaboka na temelju ugovora u 2018. 2019., 2020. i 2021.

8. Komunalno Zabok d.o.o., Zabok, ZIVTOV trg 3, Izvješće o radu davatelja javne usluge,

9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2017. godini,

10. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog

otpada, te provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2017.,

11. Prijedlog odluke o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom

otpadu i sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada te redovitom godišnjem nadzoru na

područja Grada Zaboka,

12.Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-12-sj-GV-5-4-2018-.pdf
Skip to content