Novosti

NAJAVA – 15. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 18.12. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/14-01/15

URBROJ: 2197/01-02-14-1

Zabok, 11. prosinca 2014.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 18. PROSINCA2014. U 17.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
20. studenog 2014.,

2. Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Zaboka,

3. Strategija razvoja Grada Zaboka za razdoblje od 2014. do 2020. godine,

4.1) Prijedlog odluke o I. izmjenamai dopunamaProračunu Grada Zaboka za 2014.,

2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2014.

3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastruktureu GraduZabokuza 2014.,

4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u

2014.,

5) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2014.,

6) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2014.,

7) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za

zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za2014.,

8) Prijedlog I. izmjene Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2014.,

5.1) Prijedlog odluke o Proračunu Grada Zaboka za 2015.,

2) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaboka za 2015.,

3) Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu

Zaboku za 2015.,

4) Prijedlog programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2015.,

5) Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015.,

6) Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,

7) Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2015.,

8) Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko

pravo za 2015.,

9) Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015.,

10) Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2015.,

11) Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015.,

12) Prijedlog Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2015.,

6. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i

velikih nesreća za područje Grada Zaboka,

7. Plan zaštite i spašavanja Grada Zabok,

8. Plan civilne zaštite Grada Zaboka,

9. PLAVINKA» d.o.o., prijedlog za donošenje:

1)Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju društva s ograničenom

odgovornošću «PLAVINKA» ,

2)Prijedlog odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću «PLAVINKA» (pročišćeni tekst)

10. Prijedlog odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti tvrtki PLAVINKA

d.o.o.:

– održavanje javnih zelenih površina, čišćenje javnih površina i održavanje groblja,

– poslovi nadzora i naplate parkiranja na javnim parkiralištima,

11. Prijedlog odluke o zaključivanju VII. Aneksa Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti

tržnice na malo s trgovačkim društvom Komunalno-Zabok d.o.o.,

12. Zamjena stolarije na zgradi Dječjeg vrtića Zipkica – predaja u vlasništvo ustanove,

13. Prijedlog odluke o sklapanju nagodbe s Republikom Hrvatskom (stan u Ul.M. Gupca 62),

14. Dječje Gradsko vijeće Grada Zaboka, Program rada za šk. god. 2014./2015.,

15. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje za listopad

i studeni 2014. godine,

16. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv_na_15._sj_GV.pdf
Skip to content