Novosti

NAJAVA- 17. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 30.3. 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/15-01/04

URBROJ: 2197/01-02-15-1

Zabok, 24. ožujka 2015.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 16/14.) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 30. OŽUJKA 2015. U 18.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
29. siječnja 2015.,

2. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2014.,

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2014.

4. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2014.,

5. Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2014.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2014.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2014.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2014.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2014.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2014.,

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2014.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2014.,

6. Izvještaj oradu Gradonačelnikazarazdobljesrpanj–prosinac 2014.,

7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2014.,

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,

9. Prijedlog odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u

djelatnosti predškolskog odgojai prednosti pri upisu u Zaboku,

10.Davanje prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Zipkica“Zabok,

11. Dječji vrtić Zipkica, Financijski izvještaji za 2014.,

12. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvještaj o radui financijski izvještaji za 2014.,

13. Gradska knjižnica „Ksaver Šandor Gjalski“, Izvještaj o radu i financijski izvještaji za

2014.,

14. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvještaj o radu i poslovanju te financijska izvješća

za 2014.,

15. Zemljišnoknjižni ispravni postupak za nekretnine u Jakuševcu Zabočkom,

16. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču

2015.,

17. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv_na_17._sj_GV_30.3._2015.pdf
Download Godisnji_izvjestaj_o_izvrsenju_Proracuna_za_2014..pdf
Skip to content