Novosti

NAJAVA- 17. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 26. 9. 2018. U 18 SATI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/014

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 14. rujna 2018.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U SRIJEDU, 26. RUJNA 2018. u 18:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 30. 8. 2018.,

2. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2018.,

3. Izvješća o polugodišnjem izvršenju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2018.,

– Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2018,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2018.,

– Programa gospodarenja komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za 2018.,

– Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog

zemljišta na području Grada Zaboka za 2018.,

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018.,

  1. Izvješće o radu Gradonačelnika siječanj– lipanj 2018.,
  2. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 31. kolovoza 2018.,

6. Rasprava o objektu i zemljištu stare Streljane (kčbr.7446 i 7447 k.o. Zabok),

7. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec.

Download Poziv-na-17-sjednicu-GV-26-rujna-2018.pdf
Skip to content