Novosti

NAJAVA 18. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 18.10. 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/015

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 12. listopada 2018.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U ČETVRTAK, 18. LISTOPADA 2018. u 18:00 SATI

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 26. 9. 2018.,

2. Prijedlog odluke o II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaboka za 2018. te projekcija za

2019. i 2020. godinu,

3. Izmjene i dopune programa za 2018.:

1) II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

2) I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

3) I. Izmjene i dopune Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom,

4) I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka,

5) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu,

6) II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi,

7) I. Izmjene i dopune Programa raspodjele spomeničke rente,

8) I. Izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka,

9) I. Izmjene i dopune Programa utroška dijela boravišne pristojbe,

4. Prijedlog odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom

javne rasvjete Grada Zaboka,

5. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge

održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

6. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja

na području Grada Zaboka – izgradnja i opremanje sportske građevine (Skate parka),

7. Prodaja etažnih dijelova stana u vlasništvu Grada Zaboka, Strossmayera 20 – smanjenje

početne kupoprodajne cijene,

  1. Pojedinačni ispravni postupak u k.o. Gubaševo – priznanje prava vlasništva,
  2. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1. do 30. 9. 2018.,

10. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-18-sj-GV-18-10-2018-.pdf
Skip to content