Novosti

NAJAVA – 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, 10. 7. 2013. u 19,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/13-01/09

URBROJ: 2197/01-02-13-1

Zabok, 2. srpnja 2013.

P OZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

u srijedu, 10. srpnja 2013. u 19.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

19. lipnja 2013.,

2. Komunalno-Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2012.,

3. Plavinka d.o.o., Izvještaj o radu i financijska izvješća za 2012.,

4. Krapinsko-zagorski Aerodrom d.o.o., Izvještaj o radu i financijska izvješća za 2012.,

5. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvještaj o poslovanju i radu za 2012.,

6. Vatrogasna zajednica grada Zaboka, Izvješće o radu te financijskom poslovanju za 2012.

7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama članovima Gradskog vijeća

Grada Zaboka i članovima radnih tijela Gradskog vijeća Grada Zaboka,

8. Trgocentar d.o.o. c/a Grad Zabok, utvrđenje prava vlasništva na prodavaonici u Špičkovini,

9.Kupnja nekretnine za društveni dom u Proseniku Začretskom,

10. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja s osnove plaćanja komunalnog doprinosa za tvrtku

„AM PS Kapa Nekretnine“ d.o.o.,

11. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1.

ožujka do 1. lipnja 2013.,

12. Prijedlog rješenja o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Grada Zaboka,

13. Prijedlog rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zaboka,

14. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red, osim za točku 9. dnevnog reda za koju će se materijal podijeliti na samoj sjednici.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

Za točnost otpravka

PROČELNICA

Natalija Gretić, dipl.iur.

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća
Žarko Ivančić, oec.

Skip to content