Novosti

NAJAVA 21. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 17. 12. 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/18-01/019

URBROJ: 2197/01-02-18-1

Zabok, 11. prosinca 2018.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 23/17.) sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJELJAK, 17. PROSINCA 2018. U 17:00 SATI,

u lovačkom domu LD Trčka u Grdencima 106 a

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća 28.11.2018.,

2. Prijedlog odluke o proračunu Grada Zaboka za 2019. te projekcija za 2020. i 2021.,

– Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna Grada Zaboka za 2019.,

– Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja kom. infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.,

-Prijedlog programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Zaboku za 2019.,

– Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboka za 2019.,

– Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2019.,

– Prijedlog programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2019.,

– Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2019.,

– Prijedlog programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo,

– Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.,

– Prijedlog programa raspodjele spomeničke rente za 2019.,

– Prijedlog programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2019.,

– Prijedlog programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2019.,

3. Rebalans Proračuna Grada Zaboka za 2018.:

– Prijedlog odluke o III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2018. projekcija

za 2019. i 2020. godinu,

– III. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

– II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

– III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi,

– II. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi Grada Zaboka,

– III. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu,

– II. Izmjene i dopune Programa raspodjele spomeničke rente,

– I. Izmjene Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene

poljoprivrednog zemljišta na području grada Zaboka u 2018. godini

4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih

stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača za 2019.,

5. Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja – „CENTAR 3“

Zabok,

6. Analiza stanja sustava civilne zaštite i Plan razvoja sustava civilne zaštite,

7. Povjeravanje komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima u vlasništvu, odnosno suvlasništvu

Grada Zaboka – donošenje odluka o povjeravanju komunalnih djelatnosti:

1) Prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja uslužne komunalne djelatnosti- usluge javnih

tržnica na malo (zatvoreni dio tržnice),

2) Plavinka d.o.o. – povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti:

– održavanje javnih zelenih površina,

– usluge parkiranja na uređenim javnim površinama,

– održavanje čistoće javnih površina,

– održavanje groblja i usluge ukopa pokojnika unutar groblja,

8. Multimedijalna dvorana Zabok i Velika galerija grada Zaboka – produljenje ugovora o

upravljanju, radu i financiranju,

9. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za studeni 2018.,

10. Vijećničkapitanjaiprijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-sa-zapisnikom-i-to-kama-od-4-do-9.pdf
Download Prora-un-Grada-Zaboka-za-2019-te-projekcija-za-2019-i-2020-.pdf
Download Rebalans-prora-una-za-2018.pdf
Skip to content