Novosti

NAJAVA – 24. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA 15. 3. 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/16-01/03

URBROJ: 2197/01-02-16-1

Zabok, 9. ožujka 2016.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U UTORAK, 15. OŽUJKA2016. U 18.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
21. siječnja 2016.,

2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata i početku mandata zamjeniku člana,

3. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2015.,

4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2015.

5. Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2015.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2015.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2015.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2015.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2015.,

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2015.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2015.,

6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2015.,

7. Izvještaj oradu Gradonačelnikazarazdobljesrpanj–prosinac 2015.,

8. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Zaboka za 2015.,

9. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama JLS

na području KZŽ,

10. Sportski i društveni domovi Grada Zaboka, prijedlozi zaključak i ugovora o dodjeli

nekretnina na korištenje,

11. Prijedlog odluke o naknadi za razvoj na uslužnom području – Vodovod,

12. Prijedlog odluke o razrješenju mrtvozornika i imenovanju novog za područje Grada

Zaboka,

13. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču

2016.,

14. Zaključak o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom

imovinom u Gradu Zaboku – na znanje,

15. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Skip to content