Novosti

NAJAVA 24. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA 27. 3. 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/19-01/005

URBROJ: 2197/01-02-19-1

Zabok, 20. ožujka 2019.

P O Z I V

Na temelju članka 44. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13., 23/17. i 4/18.) sazivam 24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka koja će se održati

U SRIJEDU, 27. OŽUJKA 2019. U 18:00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka 26. 2. 2019.,

2. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2018.,

3. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2018.,

4. Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.,

– Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2018.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2018.,

– Programa javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2018.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2018.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2018.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2018.,

– Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u gradu Zaboku za 2018,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog

zemljišta na području grada Zaboka za 2018. godinu,

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2018. godinu.

5. IzvješćeoraduGradonačelnikazarazdobljesrpanj – prosinac 2018.,

6. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvješće o radu i poslovanju za 2018. godinu,

7. Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka,

8. Prijedlog odluke o zakupu i kupoprodaju poslovnih prostora,

9. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2018. godini,

10. Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog

otpada, te provedbi mjera za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za

uklanjanje otpada odbačenog u okoliš za 2018. godinu,

11. Prodaja etažnih dijelova nekretnine u vlasništvu Grada Zaboka kčbr. 133/37 k.o. Zabok

– smanjenje početne kupoprodajne cijene,

12. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe – 1.2.- 28. 2. 2019.,

13. Zaključak o stjecanju i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje drugom imovinom

u Gradu Zaboku – na znanje,

14. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se gradski vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju na gordana@zabok.hr ili telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.

Download Poziv-na-24-sjednicu-Gradskog-vije-a-27-3-2019-.zip
Download Statistika-2018-godina-grafikoni-I-STATISTIKE-ORIGINAL-ZJVP-2-.xls
Skip to content