Novosti

NAJAVA – 38. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA, 30. SRPNJA 2012. U 18,00 SATI

HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/12-01/05

URBROJ: 2197/01-02-12-1

Zabok, 24. srpnja 2012.

POZIV

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 38. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u ponedjeljak, 30. srpnja 2012. g. u 18.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Zasjednicu predlažem slijedeći

Dnevnired

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

18. lipnja 2012.,

2. “Zagorski vodovod” d.o.o., Zabok, Godišnje izvješće o radu i financijska izvješća za 2011.,

3. 1) Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvještaj o poslovanju i radu, te financijska

izvješća za 2011.,

2) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Zagorskoj javnoj vatrogasnoj

postrojbi,

4. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Zaboka za 2011.,

5. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2012.,

6. 1) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastruktureu GraduZabokuza 2012.,

2) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u

2012.,

3) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2012.,

4) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2012.,

5) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa raspodjele spomeničke rente za 2012.,

6) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2012.,

7) Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zaboka za 2012.,

7. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za lipanj 2012.

8. Prijedlog odluke o uključivanju Grada Zaboka u Lokalnu akcijsku grupu (LAG-a),

9. 1) Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Javnom

ustanovom Dječji vrtić i jaslice „Zipkica“ Zabok,

2) Prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad Dječjim vrtićem “Zipkica”

(pročišćeni tekst),

10. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju nekretnina, Zapisnik o otvaranju i

razmatranju ponuda – na znanje,

11. Policijska postaja Zabok, Informacija o općem stanju sigurnosti na području PP Zabok

tijekom mjeseca lipnja 2012.- na znanje,

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić, v. r.

Za točnost otpravka:

PROČELNICA

Natalija Gretić, dipl. iur.

Download GV38_NOVO.pdf
Download I_izmjene_i_dopune_Proracuna_GZ_za_2012.doc
Download ZAGORSKI_VODOVOD___IZVJESCE.doc
Skip to content