Novosti

NAJAVA – 4. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA održat će se 13. 11. 2013. u 17,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/13-01/15

URBROJ: 2197/01-02-13-1

Zabok, 7. studeni 2013.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U SRIJEDU, 13. STUDENOG 2013. U 17.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
16. rujna 2013.,

2. Mandatna komisija, izvješće o prestanku mandata i početku mandata gradskog vijećnika,

3. Zagorski vodovod d.o.o., K.Š.Gjalskog 1, Godišnje izvješće za 2012. godinu,

4. Dječji vrtić Zipkica, S. Radića 15

4.1. Prethodna suglasnost na prijedloge izmjena i dopuna Statuta i Pravilnika o radu,

4.2. Izvještaj o radu 2012/2013 i Godišnji plan i program rada 2013/2014,

5. Prijedlog odluke o prihvaćanju sklapanja Ugovora o neposrednom sufinanciranju nabave

komunalne opreme – kanti i kontejnera za sakupljanje komunalnog otpada na području

Grada Zaboka,

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalne vodne
građevine,

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika,

8. Prijedlog rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih

nepogoda,

9. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. rujna

do 31. listopada 2013. godine,

10. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.,v.r.

Download Poziv_na_4._sjednicu_Gradskog_vijeca_13.11.2013..pdf
Download Vodovod_godisnji_izvjesta_za_2012.pdf
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content