Novosti

NAJAVA – 40. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA, 12. 12. 2012. U 17,00 SATI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k ov i j e ć e

KLASA: 021-05/12-01/08

URBROJ: 2197/01-02-12-1

Zabok, 7. prosinca 2012.

POZIV

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 40. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

u srijedu, 12. prosinca 2012. g. u 17.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

9. listopada 2012.,

2. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama,

3. Prijedlog odluke o poslovnim prostorima,

4. Prijedlog odluke o izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi,

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge

održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

6. Prijedlog odluke o zaključivanju Aneksa Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti

tržnice na malo s Komunalnim-Zabok d.o.o.,

7. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za

javnu vodoopskrbu,

8. Dječji vrtić Zipkica Zabok, Pravilnik o radu – davanje prethodne suglasnosti,

9. Prijedlog pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Zaboka,

10. Prijedlog odluke o obustavi isplate sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. za

redovito godišnje financiranje rada nezavisnih vijećnika,

11. Izvješće Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. listopada do

30. studenog 2012.,

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK

Za točnost otpravka G r a d s k o g v i j e ć a

PROČELNICA Zoran Krajačić, v. r.

Natalija Gretić, dipl. iur.
Poziv možete preuzeti ovdje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content