Novosti

NAJAVA – 40. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA, 12. 12. 2012. U 17,00 SATI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k ov i j e ć e

KLASA: 021-05/12-01/08

URBROJ: 2197/01-02-12-1

Zabok, 7. prosinca 2012.

POZIV

Temeljem članka 11. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 40. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

u srijedu, 12. prosinca 2012. g. u 17.00 sati

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 39. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

9. listopada 2012.,

2. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama,

3. Prijedlog odluke o poslovnim prostorima,

4. Prijedlog odluke o izmjena i dopuna Odluke o socijalnoj skrbi,

5. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obvezatnom korištenju komunalne usluge

održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

6. Prijedlog odluke o zaključivanju Aneksa Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti

tržnice na malo s Komunalnim-Zabok d.o.o.,

7. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama za

javnu vodoopskrbu,

8. Dječji vrtić Zipkica Zabok, Pravilnik o radu – davanje prethodne suglasnosti,

9. Prijedlog pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Zaboka,

10. Prijedlog odluke o obustavi isplate sredstava iz Proračuna Grada Zaboka za 2012. za

redovito godišnje financiranje rada nezavisnih vijećnika,

11. Izvješće Gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe za razdoblje od 1. listopada do

30. studenog 2012.,

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red. Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK

Za točnost otpravka G r a d s k o g v i j e ć a

PROČELNICA Zoran Krajačić, v. r.

Natalija Gretić, dipl. iur.
Poziv možete preuzeti ovdje

Skip to content