Novosti

NAJAVA – 7. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 18.3.2014. u 18,00 SATI

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/14-01/04

URBROJ: 2197/01-02-14-1

Zabok, 12. ožujka 2014.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U UTORAK, 18. OŽUJKA 2014. U 18.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane
3. veljače 2013.,

2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata i početku mandata zamjeniku člana,

3. Prijedlog odluke o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2013.,

4. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2013.

5. Izvješće o utrošku komunalnih prihoda u 2013.,

6. Izvješća o izvršenju:

– Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2013.,

– Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2013.

– Programa javnih potreba u kulturi Grada Zaboka za 2013.,

– Programa javnih potreba u športu Grada Zaboka za 2013.,

– Programa socijalne skrbi Grada Zaboka za 2013.,

– Programa utroška sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2013.,

– Programa utroška sredstava od spomeničke rente za 2013.,

– Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2013.,

– Programa utroška dijela sredstava boravišne pristojbe za 2013.,

– Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Zaboka za 2013.,

7. Izvještaj oraduGradonačelnikazarazdobljesrpanj–prosinac 2013.,

8. Dječji vrtić Zipkica, Financijski izvještaji za 2013.,

9. Pučko otvoreno učilište Zabok, Izvještaj o radui financijski izvještaji za 2013.,

10. Zagorska javna vatrogasna postrojba, Izvještaj o radu i poslovanju te financijska izvješća

za 2013.,

11. Komunalno- Zabok d.o.o., Izvješće o poslovanju i financijski izvještaji za 2013.,

12. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2013.,

13. Prijedlog odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora Grada Zaboka,

14. Prijedlog odluke o lokacijama za održavanje javnih manifestacija na kojima je moguće
prekoračiti dopuštene razine buke,

15. Prijedlog odluke o zakupu kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Zaboka,

16. Prijedlogrješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Ksaver Šandor Gjalski,

17. Prijedlog odluka o izboru osoba kojima će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova
na području Grada Zaboka na temelju ugovora u 2014., 2015., 2016. i 2017. godini, i to:

– isporuka kamenog agregata

– doprema i ugradnja kamenog agregata

– sanacija udarnih rupa

– održavanje bankina i cestovnih jaraka, te čišćenje raslinja

– održavanje nogostupa i slivnika

– hitne i nepredvidive intervencije za održavanje komunalne infrastrukture,

18. Izvještaj gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj i veljaču

2014.,

19. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

Za točnost otpravka PREDSJEDNIK

PROČELNICA Gradskog vijeća

Natalija Gretić, dipl. iur. Žarko Ivančić, oec.v.r.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content