Novosti

NAJAVA – POZIV NA 11. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 8.9. 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/14-01/10

URBROJ: 2197/01-02-14-1

Zabok, 29. kolovoza 2014.

POZIV

Na temelju članka 42. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13.) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka, koja će se održati

U PONEDJEJAK, 8. RUJNA 2014. U 18.00 SATI,

u gradskoj vijećnici, soba broj 21, ZIVTOV trg 10/II kat.

PRIJE POČETKA SJEDNICE U 17,00 SATI POZIVATE SE NA ZAJEDNIČKI OBILAZAK GRADILIŠTA SPORTSKE DVORANE – SASTANAK NA PARKIRALIŠTU KTC-a

Za sjednicu predlažem sljedeći

D n e v n ir e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka, održane

10. srpnja 2014.,

2. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka,

3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama i uvjetima prodaje robe na

štandovima i klupama izvan tržnice na malo, prodaje putem automata i za prigodnu prodaju,

4. Prijedlog odluke o imenovanju ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Zabok,

5. Prijedlog odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova

zimska služba (čišćenje snijega i posipavanje cesta i ulica, te čišćenje osolina) na području

Grada Zaboka za zimu 2014./2015. i 2015./2016. godinu,

6. Prijedlog zaključka o imenovanju Radne skupine za dječja igrališta na području grada

Zaboka,

7. Izvješće gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe od 1.7. do 31.7.2014.,

8. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se članovi Gradskog vijeća da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ili na telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić, oec.
Poziv možete preuzeti ovdje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content