Novosti

NAJAVA – POZIV NA 42. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA u srijedu, 13. 2. 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKAŽUPANIJA
GRAD ZABOK
G r a d s k o v i j e ć e

KLASA: 021-05/13-01/02
URBROJ: 2197/01-02-13-1
Zabok, 6. veljače2013.

POZIV

Temeljem članka 61. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 20/09.) sazivam 42. sjednicu Gradskog vijećaGrada Zaboka, koja će se održati

u srijedu, 13. veljače 2013. g. u 17,30 sati

u Regeneratoru, Ulici mladih 2, Zabok

Sukladno dogovoru na prošloj sjednici Gradskog vijeća,predstavnici medija, vijećnici i gosti će obići prostor Zagorskog centra urbane kulture Regenerator u Ulici mladih 2, te prisustvovati prezentaciji rada i djelovanja Udruge Regenerator i ZCUK-a.

Rad po točkama dnevnog reda počinje u gradskoj vijećnici, soba broj 21, Zivtov trg 10/II kat. u 18,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D n e v n i r e d

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 41. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaboka održane

27. prosinca 2012.

2. Prijedlog odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana

uređenja Grada Zaboka,

3. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 11- zona mješovite namjene

„Zabok- sjever“,

4. Prijedlog odluke o I. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana

uređenja „Centar 3“ Zabok,

5. Prijedlog odluke o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske

zone „Zabok 6“,

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,

7.1) Prijedlog odluke o ukidanju svojstva javnog dobra na nekretninama za izgradnju spojne

ceste Zabok – Krapina,

2) Prijedlog odluka o prijenosu prava vlasništva na nekretninama Grada Zaboka za potrebe

izgradnje spojne ceste Zabok-Krapina,

8. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka u 2012. godini,

9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaboka u

2013.,

10. Spor HZMO c/a Grad Zabok radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretnini kčbr. 8/1 k.o.

Zabok – zgrada mirovinskog i zdravstvenog, prijedlog za povlačenje revizije,

11. Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.

prosinca do 31. prosinca 2012.,

12. Vijećnička pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavljamo Vam materijal za predloženi dnevni red.

Mole se vijećnici da sjednici obavezno prisustvuju, a eventualnu spriječenost da opravdaju pismeno ilina telefone 587-761 ili 587-777.

S poštovanjem.

PREDSJEDNIK
G r a d s k o g v i j e ć a

Zoran Krajačić
materijal za sjednicu možete preuzeti ovdje

Skip to content