Novosti

NATJEČAJ za izbor i imenovanje direktora Turističkog uredaTurističke zajednice Grada Zaboka

Na temelju čl. 17. stavka 1. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“ br. 152/08.) Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Zaboka, na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 19. prosinca 2013. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju i objavljuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora Turističkog ureda

Turističke zajednice Grada Zaboka

Radno mjesto: Direktor Turističkog ureda

Broj izvršitelja: 1 (jedan), na pola radnog vremena

Plaća: Određena Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima radnika u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zaboka.

Zasnivanje radnog odnosa: Na određeno – 2 godine

Probni rad: 6 mjeseci

Direktorom može biti imenovana osoba koja osim općih uvjeta ispunjava i sljedeće posebne propisane uvjete:

1. da ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili stručni studij društvenog ili humanističkog smjera ili geografije;

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima u turizmu za koje je kao uvjet propisan studij iz točke 1.;

3. da aktivno zna jedan i poznaje još jedan svjetski jezik;

4. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje;

5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu;

(Na natječaj se može javiti i biti imenovan za direktora Turističkog ureda kandidat koji nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, pod uvjetom da istog položi u roku od godine dana, u protivnom mu prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.)

6. da poznaje rad na osobnom računalu;

7. da posjeduje organizatorske sposobnosti,

8. da posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.

Uz pismenu prijavu kandidati trebaju priložiti:

1. životopis

2. preslik domovnice

3. dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja – preslike dokumenata (isprava o završenom školovanju – svjedodžba, diploma; preslik radne knjižice ili ugovora o radu ili ispis podataka iz evidencije HZMO, preslik vozačke dozvole, preslik uvjerenja o osposobljavanju za rad na računalu ili pisana izjava kandidata, preslik uvjerenja o učenju stranih jezika ili pisana izjava kandidata, dokaz o organizatorskim sposobnostima – izjava o organiziranim događajima ili uvjerenje o osposobljavanju, pohađanju tečaja, seminara ili sl., uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turizmu – ako je kandidat položio ispit)

4. potvrdu o nekažnjavanju (za točku 4. posebnih uvjeta).

Direktor ne može biti predsjednik niti član skupštine, turističkog vijeća i nadzornog odbora niti jedne turističke zajednice. Za direktora se ne može izabrati osoba koja je član upravnog ili nadzornog tijela trgovačkog društva ili pravne osobe koja je član turističke zajednice.

Rok za prijavu na natječaj je 15 dana od dana objave natječaja u Zagorskom listu.

Pismene prijave uz naznaku: »Natječaj za direktora Turističkog ureda – ne otvarati« dostaviti na adresu: Turistička zajednica Grada Zaboka, Zivtov trg 10, 49210 Zabok.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u primjerenom roku.

Turistička zajednica Grada Zaboka zadržava pravo da ne odabere nijednog kandidata te nije odgovorna za štetu uslijed obustave natječaja.

TURISTIČKO VIJEĆE TURISTIČKE ZAJEDNICE
GRADA ZABOKA

Skip to content