Novosti

NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zaboka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Povjerenstvo za provedbu natječaja

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

KLASA: 363-02/20-01/003

URBROJ: 2197/01-05/3-21-2

Zabok, 5.1.2020.

Na temelju članka 3. stavka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 32/16.) Povjerenstvo za provedbu natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika objavljuje

N A T J E Č A J

za obavljanje poslova prijevoza pokojnika

koji se financiraju iz proračuna Grada Zaboka

I. Predmet natječaja i rok na koji se sklapa ugovor

Predmet ovog natječaja je povjeravanje obavljanja poslova preuzimanja i prijevoza umrle osobe ili posmrtnih ostataka za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije od mjesta smrti na području grada Zaboka do nadležne patalogije ili sudske medicine (u daljnjem tekstu: poslovi prijevoza pokojnika). Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu mrtvozornika ili druge ovlaštene osobe.

Poslovi prijevoza pokojnika povjerit će se ugovorom fizičkoj ili pravnoj osobi na razdoblje d 4 godine od dana sklapanja ugovora.

II. Uvjeti i dokazi sposobnosti

Za obavljanje poslova prijevoza pokojnika ponuditelj (fizička ili pravna osoba) mora dokazati da ispunjava sljedeće:

– da je upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuje preslikom izvatka iz registra ne starijim od 30 dana od dana objave ovog natječaja

– da ima važeće rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuje preslikom rješenja

– da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Zaboku, a što dokazuje odgovarajućom potvrdom nadležnog upravnog odjela Grada Zaboka, ne starijom od 30 dana od dana objave ovog natječaja

– da je kadrovski i tehnički ekipiran na način da pozive mrtvozornika i druge ovlaštene osobe može primati tijekom 24 sata svakog dana i da može mrtvu osobu ili posmrtne ostatke osobe preuzeti najkasnije u roku od 2 sata od prijema poziva, a što dokazuje vlastoručno potpisanom izjavom.

III. Podnošenje ponuda

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom „NE OTVARAJ – ponuda za prijevoz pokojnika“, te ostalim podacima i dokumentima sukladno ovom natječaju, na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49210 Zabok.

Rok za dostavu ponuda je 22.1.2021. godine do 9:00 sati. Do navedenog vremena ponude moraju fizički prispjeti naručitelju.

Ponude koje nisu podnesene u roku neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti ponuditelju.

Ponuda u kojoj nije dostavljen ispunjen ponudbeni list i troškovnik, kao i one ponude u kojoj nisu dostavljene valjane isprave kojima ponuditelj dokazuje sposobnosti iz točke II. ovog natječaja smatrat će se neprihvatljivom.

Sastavni dio ponude obavezno je obrazac ponude koji se nalazi u prilogu ovog natječaja i može se preuzeti na www.zabok.hr.

IV. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude

Najpovoljnijom ponudom za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se ponuda ponuditelja koji, uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog natječaja, ponudi najnižu cijenu za prijevoz pokojnika.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi gradonačelnik Grada Zaboka na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika.

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s izabranim ponuditeljem zaključuje gradonačelnik Grada Zaboka.

V. Mjesto i vrijeme otvaranja ponuda

Javno otvaranje ponuda obavit će se 22. siječnja 2021. godine u 9:00 sati u prostorijama Grada Zaboka (soba br. 21), Zabok, ZIVTOV trg 10.

VI. Objava natječaja

Ovaj natječaj objavit će se na web stranici Grada Zaboka www.zabok.hr dana 5. siječnja 2021. godine.

ZA POVJERENSTVO

Nenad Miletić, dipl.ing.

Download P-O-N-U-D-B-E-N-I-L-I-S-T.doc
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content