Novosti

NOVOSTI U GOSPODARENJU OTPADOM

Nove usluge za građane besplatne

Otpad se mora selektirano odvajati na mjestu nastajanja, a zabočki deponij može primati mješoviti komunalni otpad još nekoliko godina i mora biti saniran do 2018. godine. To je i rok za početak rada regionalnoga centra u Piškornici

Tijekom siječnja korisnicima usluga Komunalnoga Zabok dijele se dodatne kante i vreće za selektirani otpad. Time počinje nova faza projekta prihvatljivoga gospodarenja otpadom, o čemu smo razgovarali s direktorom Komunalnoga Rajkom Turkom. Komunalno Zabok prikuplja komunalni otpad na području općine Bedekovčina i grada Zaboka. Novim Zakonom o održivom gospodarenju otpada propisana je obveza novog načina sortiranja i odvajanja otpada. U dodatnu kantu odlagat će se tetrapak ambalaža, plastika i metal, a u plastične vreće papir i karton.

ZL: I prije stupanja na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpada vi ste odradili niz pripremnih poslova kako bi se postupno uvele novine koje ulaskom Hrvatske očekuju i komunalce i građane.

R. Turk: Akcija je prvenstveno zamišljena na način da se otpad selektirano odvaja na mjestu nastajanja. Novi zakon je to jasno predvidio i mi smo već prošle godine nabavili potrebne posude i vrećice čiju nam je nabavu sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Grad Zabok i Općina Bedekovčina su partneri Fonda i posude se raspoređuju na njihovu području. Da ne bismo u početku opteretili naše korisnike s puno novih posuda, mi ćemo ih postupno uvoditi. Tako sada svako domaćinstvo ima od ranije jednu posudu, kantu, za miješani komunalni otpad, za koju nam plaća uslugu odvoza i zbrinjavanja. Za dodatne kante korisnici neće plaćati. Preuzimanje vreća sa papirom organizirat će se uobičajenoga dana za odvoz otpada trećega tjedna u mjesecu, a posuda s plastikom, tetrapak ambalažom i metalom zadnjega tjedna u mjesecu, također isti dan kada se odvozi i komunalni otpad. Komunalci će za preuzetu vreću s papirom ostaviti drugu vreću za sljedeći odvoz.

Prikupljeni papir zbrinjavamo preko Unija Papira Novi Dvori, a dodatne posude za selektirani otpad odvozit ćemo u EKO FLOR u Mokricama.

ZL: Započeli ste i treći dio programa zbrinjavanja selektiranog otpada. Podijelili ste i 500 kompostera od 200 litara.

B. Turk: Počeli smo prošle godine također i s kućnim komposterima. Oni su vrlo jednostavno složeni, stave se u dvorište ili vrt i tu si korisnik sam kompostira bio otpad. Nisu obvezni, ali zainteresirani korisnici mogu se javiti u Komunalnoda ih još nabavimo.

ZL: Sve ove aktivnosti dio su priprema za cjelokupnu provedbu programa gospodarenja otpadom s izgradnjom Regionalnoga centra u Piškornici, s predviđenim reciklažnim dvorištima u svim jedinicama lokalne samouprave.

B. Turk : Reciklažna dvorišta zapravo su jedna posebna kategorija i odmah moram reći da ona nemaju veze sa Zelenim otocima. Oni ostaju i dalje na svih 50 mjesta u Bedekovčini i Zaboku i u njih zbrinjavamo staklo, papir, plastiku i tekstil. Zakon je točno propisao da do mjeseca lipnja ove godine treba otvoriti reciklažna dvorišta. Svaka jedinica lokalne samouprave mora imati najmanje jedno primjerene veličine. Od svih pet jedinica koje su bile u sastavu bivše Općine Zabok, kao suvlasnice Komunalnoga, dale se zahtjeve prema Fondu za sufinanciranje projektne dokumentacije i izgradnju samog reciklažnog dvorišta, međutim, Fond im je odgovorio da prije svega trebajunapraviti idejno rješenje da se vidi koliko to košta, kako bi Fond mogao procijeniti svoje učešće.

EKO FLOR ima sada sortirnicu u kojoj odvajaju otpad po vrstama, a u reciklažno dvorište će se dovoziti sav otpad, pa i onaj opasni. Nakon razvrstavanja za svaku će se vrstu otpada znati adresa na kojoj će se zbrinuti. Imat ćemo ugovore sa CIAK-om za akumulatore i baterije. Za sve to treba vremena. Potpisom ugovora s EU određeni su rokovi koje možda nećemo u potpunosti ispoštovati odmah, ali će u konačnosti sve biti kako treba. Reciklažno dvorište u Zaboku bit će uz pretovarnu stanicu koja je dio sustava Piškornica.

ZL: Do kada mogu naše deponije primati otpad?

B. Turk : Deponije se moraju do 2018. godine zatvoritii kompletno sanirati. Naša deponija u Zaboku ima dozvolu do 2018., a ona u Bedekovčini do 2016. godine. U kontaktu s direktorom Piškornice Mladenom Jozinovićem doznao sam da su odobrena sredstva za otkup zemljišta za našu pretovarnu stanicu. Ona je preduvjet da krenemo sa svim ostalim. Uz pretovarnu stanicu sagradit ćemo i reciklažno dvorište. Vjerujemo da će se ove godine završiti projekti, sljedeće graditi i 2016. Ići u probni pogon.

Komunalno Zabok naći ćete na novoj adresi u zgradi gdje je i Gradska uprava u City parku. Imaju i novu internetsku stranicu sa svim potrebnim informacijama – www.komunalno-zabok.hr

Za više stambene zgrade osigurani su kontejneri i ako ih negdje nema dovoljno, upravitelji će kontaktirati Komunalno da ih postave

Pretovarna stanica Zabok pokrivat će regiju od Zaprešića do Budinšćine. Imat će željeznički kolosijek radi otpreme otpada u Piškornicu, odnosno selektiranoga drugim korisnicima. Gradit će se prvenstveno za područje Krapinsko-zagorske županije, ali će i Zaprešiću i ostalim južnim općinama biti bliže nego zagrebačka.

Izvor: Zagorski list

Skip to content