Novosti

OBJAVA JAVNE RASPRAVE o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 350-02/12-01/04

URBROJ: 2197/01-05/5-12-39

Zabok, 25.09.2012.

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 54. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije” br. 13/09),Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka dana 25.09. 2012. godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka

1. Utvrđuje se Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zaboka za

javnu raspravu.

2. Javna rasprava o Prijedlogu trajati će 8 dana, od 11.listopada do 18.listopada 2012. g.

3. Prijedlogće biti izložen u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10

s mogućnošću javnog uvida i tumačenja svakog radnogdana u vremenu od 8,00 do 11.00

sati za trajanja javne rasprave.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu održati će se dana15. listopada 2012. g. s početkom u 11,00

sati, ugradskoj vijećnici Grada Zaboka , Zabok, Zivtov trg 10 (soba broj 21/II).

Obrazloženje uz Prijedlog, te odgovore na postavljena pitanja, prijedloge i primjedbe dati

će stručni izrađivač Prijedloga: Ivan Mucko, dipl. ing. arh.

5. Mišljenja, prijedloge iprimjedbe treba dostaviti u pisanom obliku na posebnom obrascu

koji se može dobiti na mjestu javnog uvida, asimenom, prezimenom, adresom ivlasto –

ručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe,potpisom ovlaštene osobe i pečatom s

priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje ( izvod iz katastra), do 18.listopada

2012.g na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtovtrg 10, predajom na urudžbeni

zapisnik ili putem pošte.

6. Objava javne rasprave o Prijedlozima objavit će se preko Radio Zaboka,Internet stranice

www.zabok.hr, web stranice Krapinsko-zagorske županije i Ministarstva graditeljstva i

prostornoga uređenja, Oglasne ploče Grada Zaboka i objaviti će se u „ Službenom glasniku

Krapinsko zagorske županije“

PROČELNIK

Željko Tomek, dipl.ing.stroj.

Skip to content