Novosti

OBJAVA javne rasprave o Prijedlogu UPU – groblje u Jakuševcu Zabočkom

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 350-05/14-01/05

URBROJ: 2197/01-05/5-16-26

Zabok, 25.02.2016.

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju(“Narodne novine” br. 153/13) i članka 50. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske županije” br. 09/13 i 16/14),Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka dana 25.02.2016. godine, objavljuje:

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja – groblje u Jakuševcu Zabočkom

1. Utvrđuje se Prijedlog Urbanističkog plana uređenja – groblje u Jakuševcu Zabočkom

2. Javna rasprava o Prijedlogu trajati će 30 dana, od 10. ožujka do 08. travnja 2016. g.

3. Prijedlogće biti izložen u predvorju II kata zgrade Gradske uprave u Zaboku, Zivtov trg 10

s mogućnošću javnog uvida i tumačenja svakog radnogdana u vremenu od 8,00 do 11.00

sati za trajanja javne rasprave.

4. Javno izlaganje o Prijedlogu održati će se dana17.ožujka 2016. g. s početkom u 11,00

sati, ugradskoj vijećnici Grada Zaboka , Zabok, Zivtov trg 10 (soba broj 21/II).

Obrazloženje uz Prijedlog, te odgovore na postavljena pitanja, prijedloge i primjedbe dati

će stručni izrađivač Prijedloga: Ivan Mucko, dipl. ing. arh.

5. Mišljenja, prijedloge iprimjedbe treba dostaviti u pisanom obliku na posebnom obrascu

koji se može dobiti na mjestu javnog uvida, asimenom, prezimenom, adresom ivlasto –

ručnim potpisom, odnosno nazivom pravne osobe,potpisom ovlaštene osobe i pečatom s

priloženim potrebnim prilozima za razumijevanje ( izvod iz katastra), do 08.travnja

2016.g na adresu: Grad Zabok, 49210 Zabok, Zivtovtrg 10, predajom na urudžbeni

zapisnik ili putem pošte.

6. Objava javne rasprave o Prijedlogu objavit će se preko mrežnih stranicawww.zabok.hr,

web stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Oglasne ploče Grada

Zaboka te u „Večernjem listu“.


v.d.
PROČELNIKA

Danijel Tuđa, ing.građ.

Skip to content