Novosti

Obustavljaju se radovi na izgradnji i uređenju kulturno – edukativnog vrta reGARDEN

Održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka elektroničkim putem.

  • regarden.jpg

Uslijed mjera i odluka nadležnih tijela u vrijeme epidemije koronavirusa 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaboka 6. svibnja održana je elektroničkim putem izjašnjavanjem putem e-maila uz primjenu Uputa i pravila koja je donio predsjednik Gradskog vijeća Žarko Ivančić. Materijal za sjednicu je dostavljen 30. travnja, a u otvorenom roku za dopunu dnevnog reda pristigla je jedna dopuna – 2. 5. 2020. gradski vijećnik Branko Piljek dostavio je prijedlog za dopunu dnevnog reda Prijedlogom odluke o obustavi radova na izgradnji – uređenje kulturno edukativnog vrta reGARDEN, prema kojoj se obustavljaju radovi, od inspekcije za zaštitu okoliša i drugih ovlaštenih institucija se traži očitovanje o mogućnosti ugradnje željezničkih pragova u projekt, a nadležnim institucijama proslijediti Projektnu dokumentaciju Izgradnje – uređenja kulturno edukativnog vrta reGARDEN.

Mišljenje gradonačelnika

Gradonačelnik Ivan Hanžek dao je svoje mišljenje, koje je dostavljeno Gradskom vijeću, a u kojem predlaže da se ne prihvati predložena dopuna dnevnog reda. Naime, Grad Zabok kao investitor, izradio je svu potrebnu dokumentaciju – idejni i glavni projekti, ishodio posebne uvjete od javno-pravnih tijela (Zagorski metalac d.o.o., Zagorski vodovod, d.o.o. – vodoopskrba i odvodnja, Hrvatske vode, HEP – ODS „Elektra“, HT-Hrvatske telekomunikacije d.d., HAKOM, Hrvatske ceste d.o.o. i Hrvatske željeznice d.o.o.), riješio imovinsko-pravne odnose te ishodio izvršnu i pravomoćnu građevinsku dozvolu za uređenje kulturno edukativnog vrta reGARDEN. Sastavni dio projektne dokumentacije su i stolarski radovi koji uključuju izradu temelja od željezničkih pragova. Temeljem građevinske dozvole, te troškovnika kao sastavnih dijelova glavnog projekta, proveden je postupak jednostavne nabave za izvođenje predmetnih radova. Odabrana je najpovoljnija ponuda za izvođenje radova, izabran je stručni nadzor nad izvođenjem radova te je izvođač uveden u posao.

kako je trebao izgledati reGARDEN

Nadalje, Sporazumom o doniranju HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o., odobrila je donaciju 100 komada rabljenih pragova za namjenu uređenja kulturno – edukativnog vrta reGARDEN. Grad Zabok kao primatelj donacije se obvezao s rabljenim pragovima postupati odgovorno i u skladu s izjavom koju je potpisao prilikom preuzimanja pragova. Sukladno istoj izjavi isti se koriste sukladno odredbama Zakona o kemikalijama i drugom zakonskom regulativom. Sukladno projektu i izdanoj građevinskoj dozvoli željeznički pragovi koriste se kao temelj (alternativa betonsko – armiranom temelju) za postavu polukružne tribine i zona za sjedenje od drvenih paleta, na način da se ugrađuju na pripremljen pod na tlu koji se sastoji od nekoliko slojeva razdjelnog geotekstila i nasipanog drobljenog kamenog agregata te sa istima ne postoji mogućnost neposrednog kontakta po završetku projekta. Štoviše, sve površine u predmetnom projektu bit će izvedene od prirodnih i recikliranih materijala – šljunak, šljunak s ojačanjima, malč, drveni elementi i željeznički pragovi. Bez obzira na dano obrazloženje i činjenicu da su radovi pri završetku, u otvorenom roku za glasovanje Gradsko vijeće je s 9 glasova za i 6 protiv usvojilo dopunu dnevnog reda odnosno prijedlog odluke o obustavi radova na reGARDENU te nakon toga sa 14 glasova za i jednim suzdržanim glasom usvojili konačni prijedlog dnevnog reda. – Iznenadila je Odluka o izglasavanju odluke o obustavi radova na Izgradnja – uređenje kulturno edukativnog vrta reGARDEN sa 8 za i 7 protiv, budući su radovi pri kraju i budući je Gradsko vijeće isti projekt podržalo i izglasalo u sklopu Gradskih proračuna 2018., 2019. i 2020. i to jednoglasno ili većinom glasova – kažu u Gradu Zaboku.

Glasovali svi vijećnici i vijećnice

Na dnevnom redu našle su se i druge odluke. Glasovali su svi vijećnici i vijećnice (15) te su svi prijedlozi izglasani natpolovičnom većinom glasova. Spomenut ćemo samo najvažnije. Donesen je zaključak o nastavljanju obnašanja dužnosti člana gradskog vijeća Branka Piljeka i prestanku obnašanja dužnosti zamjenika člana gradskog vijeća Valentina Hercega, Odluka o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Zaboka za 2019., Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Zaboka iz 2019., Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa za 2019., Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019., Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2019.., Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19,Odluka o dopunama Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Zabok i o prednosti pri upisu u Dječji vrtić Zipkica, Odluka o dopuni Odluke o pokretanju projekta rekonstrukcije, modernizacije i upravljanja sustavom javne rasvjete Grada Zaboka,Odluka o početku postupka izrade Plana razvoja Grada Zaboka za razdoblje 2021.- 2027.,Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Zaboka za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020. godini,Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Grada Zaboka u 2019., Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Zaboka u području prirodnih nepogoda za 2019., Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi. Bilo je glasova protiv i suzdržanih, ali njihov broj za izglasavanje odluka nije bio značajan.

Izvor.Zagorje.com

Skip to content