Novosti

ODLUKA GRADONAČELNIKA – o privremenom zatvaranju ustanova, društvenih i sportskih domova i dr.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 810-01/20-01/005

URBROJ: 2197/01-03/1-20-5

Zabok, 16. ožujak 2020.

PREDMET: Opasnost od zarazne bolesti COVID-19

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.) i članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18. i 5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 16. ožujka 2020. godine donio je sljedeću

O D L U K U

U cilju suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID-19 Grad Zabok donosi sljedeće odluke i daje sljedeće upute:

  1. Od 17. ožujka 2020. godine do 29. ožujka 2020. godine privremeno se zatvaraju:

– Sportska dvorana Zabok

– Gradska knjižnica Ksaver Šandor Gjalski

– Pučko otvoreno učilište Zabok s Kinom Zabok i Gradskom galerijom Zabok

– stara gradska vijećnica

– prostori društvenih i sportskih domova Grada Zaboka.

Komunikaciju građani i stranke obavljaju telefonom ili elektroničkom poštom, a sve u cilju suzbijanja koronavirusa, te zaštite i građana i djelatnika.

Djelatnici gore navedenih institucija nastavljaju i dalje obavljati svoje redovne poslove po ustaljenom radnom vremenu.

  1. Sukladno Odluci gradonačelnika od 13. ožujka 2020. privremeno je zatvoren Dječji vrtić Zipkica (matični objekt i podružnice) od 16. ožujka do 29. ožujka 2020. godine.

Dječji vrtić Zipkica u tom vremenu pružat će usluge za djecu čiji roditelji ne mogu osigurati ostanak djeteta kod kuće.

III. Radno vrijeme Gradske uprave ostaje nepromijenjeno od 7:00 do 15:00 sati, s time da će se od 17. ožujka 2020. godine do 29. ožujka 2020. godine sva komunikacija sa strankama i građanima odvijati putem telefona, pošte ili elektroničke pošte. Iznimno, stranke će se u uredima primati isključivo u terminima unaprijed dogovorenima putem telefona ili elektroničke pošte.

Rok za dostavu dokumentacije u postupku oslobađanja od plaćanja komunalne naknade odgađa se, te se određuje novi rok – od 1. travnja do 30. travnja 2020. godine.

IV. Posljednje ispraćaje pokojnika na Gradskom groblju Zabok preporuča se održavati u krugu obitelji.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na www.zabok.hr i putem lokalnih medija.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Download ODLUKA-GRADONA-ELNIKA-UPUTE-VEZANE-UZ-SUZBIJANJE-IRENJA-COVID-19.pdf
Skip to content