Novosti

Odluka o početku rada Dječjeg vrtića ZIPKICA u ponedjeljak , 11. 5. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 601-02/20-01/001

URBROJ: 2197/01-03/1-20-5

Zabok, 8. svibanj 2020.

PREDMET: DJEČJI VRTIĆ ZIPKICA

– odluka o početku rada nakon privremenog zatvaranja

radi sprečavanja širenja COVID-19

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17. i 98/19.) i članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br. 9/13., 16/14., 4/18. i 5/20.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 8. svibnja 2020. godine donio je

O D L U K U

o početku rada Dječjeg vrtića ZIPKICA

nakon mjere privremenog zatvaranja

Članak 1.

Nakon mjere privremenog zatvaranja Dječjeg vrtića Zipkica (uz osiguranje dežurstva) donosi se ova Odluka o početku rada Dječjeg vrtića Zipkica.

Dječji vrtić Zipkica ponovno počinje s radom 11. svibnja 2020. godine.

Članak 2.

Dječji vrtić Zipkica dužan se pridržavati Uputa za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja te osnovnoškolske ustanove u kojima je osigurana mogućnost zbrinjavanja djece rane i predškolske dobi te učenika koji pohađaju razrednu nastavu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te drugih mjera i odluka nadležnih tijela vezano uz sprečavanje i suzbijanje epidemije bolesti.

Članak 3.

Roditelji djece s prebivalištem na području Grada Zaboka koji neće djecu dovoditi u vrtić odnosno koji neće koristiti usluge Dječjeg vrtića Zipkica oslobađaju se obveze plaćanja učešća u financiranju cijene vrtića do kraja mjeseca svibnja 2020. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na www.zabok.hr, web stranici vrtića i putem lokalnih medija.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Download Odluka-po-etak-rada-vrti-.pdf
Skip to content