Novosti

Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „GUBAŠEVO“

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Gradonačelnik

KLASA: 363-01/19-01/064

URBROJ: 2197/01-03/1-19-1

Zabok, 12. rujan 2019.

Na temelju Odluke o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“ br. 3/19. i 17/19.) i Dinamike zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske, članka 28. stavka 1. točke 9. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13., 73/17. i 14/19.) i članka 42. stavka 2. točke 6. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13., 16/14. i 4/18.) gradonačelnik Grada Zaboka dana 12. rujna 2019. godine donio je sljedeću

O D L U K U

o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada „GUBAŠEVO“

Članak 1.

Prestaje s radom i zatvara se odlagalište neopasnog otpada „Gubaševo“ u Gradu Zaboku, smješteno na kčbr. 2440, ukupne površine 27536 m², zk. ul. br. 902 k.o. Gubaševo, vlasništvo: Grad Zabok.

Navedenim odlagalištem upravlja Komunalno-Zabok d.o.o., Zabok, ZIVTOV trg 3, davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Članak 2.

Zabranjuje se bilo kakvo daljnje odlaganje otpada na odlagalištu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke miješani komunalni otpad s područja Grada Zaboka odlagat će se sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta („Narodne novine“ br. 3/19. i 17/19.) i Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području Republike Hrvatske na odlagalištu otpada „Gorjak“, kojim upravlja Krakom d.o.o., Krapina, Gajeva 20.

Skupljanje i prijevoz komunalnog otpada iz stavka 1. ovog članka obavlja Komunalno-Zabok d.o.o.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content