Novosti

Oglas za višeg stručnog suradnika za financije

Pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Zaboka, na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), objavljuje

O G L A S

za prijam u službu u Upravni odjel za financije Grada Zaboka višeg stručnog suradnika za financije (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na posao, uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Uvjeti za prijam:

– punoljetnost

– hrvatsko državljanstvo

– zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

– magistar ili stručni specijalist ekonomske struke

– najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– položen državni ispit

– poznavanje rada na računalu.

Na ovaj Oglas mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Prijavu može podnijeti i kandidat koji nema položen državni ispit, uz uvjet da ga položi u zakonskom roku.

Na oglas se mogu javiti i osobe koje su po prijašnjim propisima stekle visoku stručnu spremu ekonomske struke.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Uz pisanu prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

–          životopis,

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

–          dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, potvrde ili uvjerenja),

–          uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca od zadnjeg dana roka za podnošenje prijave na oglas),

–          vlastoručno potpisanu izjavu da kod podnositelja prijave ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona,

–          dokaz o ukupnom radnom iskustvu (preslik elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ili potvrde HZMO-a o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji),

–          dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, iz kojeg je vidljivo da je podnositelj prijave obavljao poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao te poslove, a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu ili potvrdi HZMO-a (preslik ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca),

–          preslik svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde o položenom državnom ispitu (ako kandidat ima položen državni ispit).

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te o tome priložiti svu propisanu dokumentaciju i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

            Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17. i 98/19. i 84/21.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze sukladno popisu na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te prema članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz o tome na koji mu je način prestao prethodni radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Tražene isprave mogu se priložiti u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat je dužan predočiti traženu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Dokumentacija koju su podnijele osobe u prijavi na ovaj oglas postaje sastavni dio službenog spisa Grada Zaboka te se ista neće vraćati već će se čuvati u skladu s odredbama Pravilnika o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko–zagorske županije“ br. 25/12.).

Postupak prijma obuhvaća prethodnu provjeru znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Ako podnositelj prijave ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Na Internet stranici Grada Zaboka www.zabok.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg je područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa te će na Internet stranici www.zabok.hr i na Oglasnoj ploči Grada Zaboka objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, najmanje 5 dana prije održavanja.

Pisane prijave na oglas, s obaveznim prilozima, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa putem sustava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: GRAD ZABOK, Povjerenstvo za provedbu oglasa, s naznakom: „Oglas za prijam višeg stručnog suradnika za financije”, 49210 ZABOK, ZIVTOV trg 10.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i sve priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i o istome će biti obaviještena pisanim putem.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu.

U prijavi na oglas navode se i osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte i dr.) isključivo za potrebe postupka te se isti neće upotrijebiti u druge svrhe. Podnošenjem prijave na ovaj oglas prijavitelji potvrđuju da su upoznati s Izjavom o zaštiti osobnih podataka Grada Zaboka koja je izrađena na temelju Opće uredbe (GDPR), a u kojoj se detaljno propisuje postupanje s prijaviteljevim osobnim podacima. Izjava je dostupna na poveznici http://www.zabok.hr/gdpr.

O rezultatima postupka prijma kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Pročelnica Marija Sinković, mag. oec.

Napomena: Natječaj je objavljen na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sljedećoj poveznici: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=124725234

Natječaj je otvoren od 06. srpnja do 13. srpnja 2022. godine.

Dokumenti:

Skip to content