Novosti

Osnovana Turistička zajednica Grada Zaboka

Gradonačelnik Ivan Hanžek, koji je po zakonu predsjednik skupštine, u uvodu je istaknuo kako do uređenja dvorca Gjalski, osim čisto ugostiteljskih sadržaja, u Zaboku nije bilo ozbiljnijih smještajnih kapaciteta koji bi Zabok svrstao i na kartu onih koji pružaju turističke usluge. No, danas Zabok postaje zanimljiva destinacija za poslovne, izletničke i druge dolaske. Napomenuo je i da se u ovom trenutku ne zna kakva će biti financijska snaga Turističke zajednice jer od Porezne uprave nisu dobiveni podaci o onima koji su dužni plačati članarinu Turističkoj zajednici.

Na samom početku sjednice pod prvom točkom dnevnog reda jednoglasno je izabrana Verifikacijske komisije u sastavu: Borovčak Tihomir – za predsjednika, te članovi: Črnjević Roberti Franić Ivica. Verifikacijska komisija je u kratkoj pauzi pregledala odluke tvrtkio imenovanju osobe – predstavnika člana, koji će ih zastupati u Skupštini Turističke zajednice, utvrdila da su sve pravovaljane, te predložila potvrđivanje mandata članova Skupštine TZ Grada Zaboka

kako slijedi:

1. Androić Biserka,

2. Antolić Mario,

3. Bivol Darijo,

4. Borovčak Tihomir,

5. Črnjević Robert,

6. Franić Ivica,

7. Ivančić Žarko,

8. Korade Oliver,

9. Ostojić Dušan,

10. Tkalčević Božidar,

11. Vrček Vlado

12. Žigman Tomislav,

13. Župan Duška.

Potvrdom mandata članovi imaju prava i dužnosti člana Skupštine utvrđene Zakonom i Statutom TZ. Time je Skupština TZ konstituirana.

Skupština je nastavila rad po dnevnom redu. Jednoglasno je donijetStatut Turističke zajednice Grada Zaboka, na koji je Ministarstvo turizma dalo prethodnu suglasnost.

Stupanjem na snagu Statuta, TZ Zaboka se smatra osnovanom, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma. Zahtjev za upis TZ je dužna podnijeti u roku od 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine. Prava i obveze Zajednice utvrđena su Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i donijetim Statutom. Statut će se objaviti u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

Nakon toga, Skupština je jednoglasno donijela Poslovnik o radu Skupštine Turističke zajednice Grada Zaboka

Slijedio je izbor Kandidacijske komisije u predloženom sastavu: Biserka Androić za predsjednicu a za članove: Žarko Ivanči i Vlado Vrček, koji supredložili kandidate za izbor Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i predstavnika u Skupštinu TZ Krapinsko-zagorske županije.

Skupština se jednoglasno izjasnila da glasovanje o predloženim kandidatima bude javno. Te je nakon toga, a na prijedlog Kandidacijske komisije jednoglasno izabrano i imenovano

8 članova Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Zaboka. Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice, mandat članova traje četiri godine, ima predsjednika i osam članova. Osam članova Turističkog vijeća bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice vodeći računa o zastupljenosti djelatnosti u turizmu ( sve pravne i fizičke osobe koje na području GZ imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. te koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga, ili obavljaju djelatnosti neposredno povezane s turizmom.

U Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Zaboka izabrani su:

1. Končevski Krešimir

2. Androić Biserka

3. Bratković Dragutin

4. Ivančić Žarko

5. Župan Duška

6. Tomek Darko

7. Vrgoč Goran

8. Jelenčić Bernarda

Predsjednik Zajednice, a to je gradonačelnik, Ivan Hanžek, je po zakonu i predsjednik Turističkog vijećai Skupštine TZ Grada Zaboka.

U Nadzorni odbor Turističke zajednice Grada Zaboka izabrani su Frgec Hrvoje i Jurina Stjepan

Nadzorni odbor je nadzorno tijelo Zajednice, ima 3 člana, od kojih 2 člana koje bira Skupština iz redova svih članova Zajednice, a jednog člana delegira Turističko vijeće TZ Krapinsko-zagorske županije. Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora i njegovog zamjenika. Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela iste Zajednice.

Turistička zajednica KZŽ je imenovala u Nadzorni odbor gđu. Ivanku Znika

Na kraju sjednice Skupština je jednoglasno izabrala Žarka Ivančića za predstavnika Turističke zajednice Grada Zaboka u Skupštinu TZ Krapinsko-zagorske županije.

Predsjednik Skupštine TZ Grada Zaboka, Ivan Hanžek zahvalio je gđi. Sanji Škrinjar, predsjednici Turističke zajednice Krapinsko zagorske županije na prisustvovanju sjednici s napomenom da očekuje uspješnu suradnja sa TZ KZŽ.

TZ Zaboka se smatra osnovanom, a svojstvo pravne osobe stječe danom upisa u Upisnik turističkih zajednica Ministarstva turizma koji se mora izvršiti do kraja ovog mjeseca.

Odluku o osnivanju i ustroju Turističkog ureda donosi Skupština TZ Grada Zaboka, a Turističko vijeće temeljem provedenog javnog natječaja imenuje direktora turističkog ureda.

Grad Zabok

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content