Novosti

Otvoren natječaj za županijske studentske stipendije za ak. g. 2017./2018.

Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i istječe 01. prosinca 2017., a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

KLASA: 604-02/17-01/292 URBROJ: 2140/01-02-17-2 Krapina, 17. studeni 2017.

Na temelju članka 4. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 28/16 i 32/17.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), Župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Z A K L J U Č A K

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Krapinsko-zagorske županije za akademsku godinu 2017./2018.

I

Raspisuje se natječaj za studentske stipendije u sljedeće tri kategorije:

A -20 stipendija za nadarene studente – u iznosu od 600,00 kn mjesečno;

B – 20 stipendija za studente po socijalnom kriteriju – u iznosu od 600,00 kn mjesečno;

C – stipendije za studente koji su akademske godine 2017/18. upisali 1. godinu nekog od deficitarnih studija – u iznosu od 600,00 kn;

Studenti mogu podnijeti zahtjev za dodjelu stipendije samo u jednoj kategoriji.

II

Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u A kategoriji imaju studenti:

 1. ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) i ako imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 4,70,

 2. ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 4,00 i ostvareno najmanje 50 ECTS bodova

  Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u B kategoriji imaju studenti:

 1. ako su studenti prve godine studija (koji su je po prvi puta upisali) da imaju prosjek ocjena završnog razreda srednje škole najmanje 2,80,

 2. ako su studenti ostalih godina studija – da u prethodnoj godini studija imaju prosjek ocjena najmanje 2,50 i ostvareno najmanje 45 ECTS bodova.

  Pravo podnošenja zahtjeva za Natječaj u C kategoriji ( školovanje za deficitarna zanimanja) imaju studenti koji su akademske godine 2017/2018. upisali 1. godinu nekog od sljedeća dva studija:

 1. integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine

 2. preddiplomski i diplomski studij edukacijske rehabilitacije – smjer logopedija

  Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana od dana objave natječaja i istječe 01. prosinca 2017., a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

  Zahtjevi se dostavljaju Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Magistratska 1, Krapina, osobno ili preporučeno poštom.

  Zahtjevi se podnose na posebnim obrascima, koje zainteresirani učenici – studenti mogu dobiti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, Krapina, Magistratska 1. ili preuzeti s web stranica: www.kzz.hr;

  Zahtjevu za dodjelu studentske stipendije prilaže se dokumentacija:

  A – stipendije za nadarene studente:

 1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,

 2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,

 3. potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim programom

 4. ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,

 5. preslika studentske isprave (indeksa),

 6. za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ,

 7. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Upravnog odjela),

 8. dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima u znanju – sve iz sustava nadležnih Agencija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a zadnje godine završenog školovanja,

 9. ostalu dokumentaciju kojem se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva

  B – stipendije za studente po socijalnom kriteriju:

 1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,

 2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,

 3. potvrda o ostvarenom broju ECTS bodova u prethodnoj godini studija propisanih studijskim programom

 4. ovjereni prijepis ocjena prethodne godine studija,

 5. preslika studentske isprave (indeksa),

 6. za studente prve godine studija, preslika svjedodžbe završnog razreda srednje škole ,

 7. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Upravnog odjela),

 8. izjavu o članovima kućanstva (na obrascu Upravnog odjela),

 9. službene potvrde o prihodima svih članova kućanstva u posljednja tri mjeseca koja prethode mjesecu objave natječaja u javnom glasilu (prema uputama iz obrasca Upravnog odjela),

 10. ostalu dokumentaciju kojom se dokazuju otežavajuće okolnosti položaja kućanstva prema kriterijima iz ovog Pravilnika,

  C – stipendije za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja

 1. preslika domovnice ili osobne iskaznice,

 2. potvrda visokog učilišta o statusu redovitog studenta na visokom učilištu,

 3. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju ili novčanu pomoć po drugoj osnovi (na posebnom obrascu Upravnog odjela).

  Pod ostalom dokumentacijom kojom se dokazuju posebnosti u kućanstvu podnositelja zahtjeva, podrazumijeva se dostava službenih potvrda kojima podnositelj zahtjeva dokazuje da student ili kućanstvo u kojem živi: ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu; da je dijete smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; da je dijete civilnih invalida sa 80% do 100% oštećenja organizam; da je dijete bez odgovarajuće roditeljske skrbi; da je dijete hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata; da je dijete samohranih roditelja; da u obitelji ima ostalih članova koji se istovremeno školuju; da jest student s poteškoćama ili da u obitelji ima djeca s teškoćama.

  Sve primljene zahtjeve kojima će biti priložena potrebna dokumentacija obrađivat će Upravni odjel, putem Povjerenstva za stipendije – koje je imenovano od strane Župana, na temelju kriterija iz Pravilnika.

  Izbor stipendista – dodjela stipendija vrši se na osnovi ukupno ostvarenih bodova prema članku 12., 13. i 14. Pravilnika.

  U slučaju da više kandidata ostvari isti broj bodova kao i kandidat na dvadesetom mjestu redoslijedne liste, pravo na stipendiju ostvaruju svi.

  Redoslijedne liste svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Županije.

  Studenti kojima se odobre stipendije, bit će pozvani radi zaključivanja ugovora.

  Stipendije će se isplaćivati za akademsku godinu 2017/18. i to u 10 mjesečnih anuiteta.

  Korisnik stipendije gubi pravo na isplatu stipendije, ako svojevoljno prekine školovanje za koje mu je stipendija odobrena.

  Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Županije regulirat će se ugovorom.

  III

  Zadužuje se Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu, da sukladno članku 4. Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu stipendija studentima s područja Krapinsko-zagorske županije, u roku 8 dana od dana donošenja ovog Zaključka izvrši objavu i provedbu natječaja.

  IV

  Izrazi koji se koriste u ovome dokumentu i koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

  V

  Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, na oglasnoj ploči Županije i na web stranici Županije.

  ŽUPAN

  Željko Kolar

  Više na: www.kzz.hr/natjecaj-stipendije-studenti-2017

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content