Ovlasti gradonačelnika

U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik: 

Sukladno Statutu Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 9/13., 16/14. i 4/18.)

Gradonačelnik zastupa Grad  Zabok i nositelj je izvršne vlasti u Gradu Zaboku. Gradonačelnikov mandat traje četiri godine.
Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

 1. priprema prijedloge općih akata,
 2. donosi opće i pojedinačne akte iz svoje nadležnosti,
 3. .izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 4. usmjerava djelovanje i nadzire rad upravnih tijela grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga grada, te donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela grada,
 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznos prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
 6. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima Gradskog vijeća,
 7. upravlja prihodima i rashodima grada, te raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna grada,  u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktima grada,
 8. utvrđuje prijedlog proračuna grada i izvršenje proračuna, te je odgovoran za planiranje i izvršavanje proračuna,
 9. imenuje i razrješuje predstavnike grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, kojima je grad osnivač odnosno u kojima grad ima udjele ili dionice, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
 10. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, propisima i općim aktima grada,
 11. imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela, osobu zaduženu za nepravilnosti, te upravitelja vlastitog pogona,
 12. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune, utvrđuje prijedlog prostornog plana za javnu raspravu, razmatra nacrt konačnog prijedloga prostornog plana, izvješće o javnoj raspravi i mišljenja nadležnih tijela, te utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 13. daje mišljenja o prijedlozima akata koje Gradskom vijeću podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 14. podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,
 15. utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela grada,
 16. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 17. obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


Gradonačelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost obavljanja poslova koji su u njegovom djelokrugu i za ustavnost i zakonitost akata upravnih tijela Grada.

Skip to content