Novosti

P O Z I V za predlaganje članova Kulturnog vijeća Krapinsko – zagorske županije

Pozivaju se institucije i udruge iz područja kulture i umjetnosti da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za članove Kulturnog vijeća koje se, sukladno članku 2. Odluke, osniva pri Krapinsko – zagorskoj županiji za područja:

• glazba i glazbeno – scenska umjetnost

• dramska umjetnost

• film i kinematografija

• knjiga i nakladništvo

• likovna umjetnost

• nove medijske kulture i kulturno stvaralaštvo mladih

• međunarodna kulturna suradnja i europske integracije.

Za članove Kulturnog vijeća mogu biti kandidirani kulturni djelatnici i umjetnici iz gore navedenih područja kulture i umjetnosti koji su svojim dosadašnjim stručnim i umjetničkim radom pokazali da mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Kulturno vijeće osnovano.

Član Kulturnog vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja Kulturnog vijeća.

Prijedlozi s obrazloženjem i naznakom za koje područje se kandidat predlaže, podnose se najkasnije do 14. veljače 2014. godine na adresu: Krapinsko – zagorska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu, 49 000 Krapina, Magistratska ulica 1.

Prijedlozi se mogu dostaviti i elektroničkim putem na mail: ivan.lamot@kzz.hr.

Download POZIV__prijedlog_kulturno_vijece.doc
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content