Novosti

PIŠKORNICA: Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske preskače posljednje prepreke u realizaciji

Potvrđeno je da će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirati projektnu dokumentaciju za Pretovarnu stanicu Zabok sredstvima Europske komisije

Dugo, dugo traju pripreme za početak gradnje Regionalnoga centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske u Piškornici, na području Koprivničko-križevačke županije. Centar su osnovale četiri županije – Krapinsko-zagorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska te Općina Koprivnički Ivanec, kao zajednički projekt suradnje Vlade RH i Europske komisije. Rokovi su se stalno pomicali, smijenjen je direktor, a Grad Koprivnica je tužbom zaustavila daljnje aktivnosti jer je želio učešće u vlasništvu. Nakon zadnje sjednice Skupštine društva Piškornica održane 20. siječnja objavljeno je da su konačno otklonjene sve prepreke i da se aktivnosti mogu nastaviti. Krajem prošle godine dobivena je lokacijska dozvola za Centar i pristupnu cestu, pa direktor društva Mladen Jozinović može početi pripremati natječaj za građevinske radove, koji mora biti objavljen do konca svibnja.

Izgradnja centra Piškornica važna je za sve zagorske općine, jer većina ima problema s deponiranjem komunalnoga otpada. Čak 39 odlagališta u četiri županije ulaze u program sanacije, za što Ministarstvo zaštite okoliša i prirode osigurava 180 milijuna kuna. Odlagalište u Zaboku ima dopuštenje za rad do 2018. godine, a ono u Bedekovčini do 2016., kako nam je prije mjesec dana rekao direktor Komunalnoga Zabok Rajko Turk koji drži da bi do tada Piškornica trebala proraditi. Uz nju i Pretovarna stanica Zabok koja će se financirati iz europskih fondova. PS Zabok trebala bi biti dovršena do 2016. godine. Imat će površinu 8500 m², u Prostornome je planu Grada Zaboka i sa HŽ Infrastrukturom postoji dogovor da se u drugoj fazi gradnje spoji industrijskim kolosijekom.

Županija zadovoljna

-Krapinsko-zagorska županija je zadovoljna s aktivnostima vezanima uz Centar za gospodarenje otpadom Piškornica, posebice zbog toga što je krajem 2013. godine dobivena lokacijska dozvola te su osigurana novčana sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za pripremu i provedbu projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, odnosno za prijavu na sufinanciranje iz sredstava EU fondova, izgradnje pretovarnih stanica i sanacije odlagališta otpada. Naime iz Fonda će se financirati već ugovorena i izrađena projektna dokumentacija kako bi se projekt aplicirao na EU fondove te bi se time osiguralo financiranje cjelokupnog projekta i njegovih aktivnosti što bi dovelo do bržeg završetka projekta. Uz financiranje projektne dokumentacije Fond za zaštitu okoliša također je osigurao sredstva za otkup zemljišta koje se nalazi u obuhvatu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica i pretovarne stanice Zabok. U izradi je i Analiza opravdanosti izgradnje pretovarnih stanica Zabok i Varaždin čiju će izgradnju financirati Europska komisija, dok će se ostale pretovarne stanice financirati putem Fonda.

Iz svega navedenog može se zaključiti kako je Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica prioritet Vlade RH te se nadamo da će se time osigurati izgradnja u predviđenom roku. Potrebno je napomenuti da je Krapinsko-zagorska županija i u ovoj godini osigurala novčana sredstva za sufinanciranje rada Piškornice jer smatramo da je provedba ovog projekta od velike važnosti za sve četiri županije koje sudjeluju u projektu, a posebice ta važnost se očituje u smanjenju količina otpada i u gospodarenju proizvedenim otpadom na principima održivog razvoja. Pozitivni rezultati projekta najviše će biti vidljivi u smanjenju negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravlje – kaže se u priopćenju iz ureda župana Željka Kolara.

Prioritetni program

Vrijednost te investicije je 50 milijuna eura i jedan je od prioritetnih projekata Vlade RH, koji se, istina, trebao realizirati do konca ove godine, kako je bilo i predviđeno ugovorom o financiranju s EK, kojega je prihvatio Hrvatski sabor. Sada je razvidno da tvrtka Piškornica radi na ispunjenju svih potrebnih postavki za podnošenje Europskoj komisiji projektne aplikacije, kako je to bilo najavljeno i da će novi rokovi biti ispoštovani.

Čak 39 odlagališta u četiri županije ulaze u program sanacije, za što Ministarstvo zaštite okoliša i prirode osigurava 180 milijuna kuna. Odlagalište u Zaboku ima dopuštenje za rad do 2018. godine, a ono u Bedekovčini do 2016
Izvor: Zagorski list

Skip to content