Novosti

POPIS NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA ZABOKA

Nova Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama donesena je na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Zaboka održanoj 8. srpnja 2021. godine.

POPIS CESTA

Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 29. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2016. godine donijelo je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama kojom se Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 25/12.) dopunjuje Popisom nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka.

Dajemo Vam na uvid:

Odluku o nerazvrstanim cestama ovdjeOdluku o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama ovdjePopis nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka ovdje

Grafički prikaz (karta) registra nerazvrstanih cesta na poveznici: http://geotag.hr/rnc-zbk-radno/

Download gv40_Odluka_o_nerazvrstanim_cestama.pdf
Download Odluka-o-izmjeni-odluke-o-nerazvrstanim-cestama-2021-.doc
Download Popis-nerazvrstanih-cesta-2021-god-.xlsx
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Skip to content