Novosti

Poziv na uvid u prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja – Tifon d.o.o.

Poziv na javni uvid u prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Tifon d.o.o. – skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok.

KLASA:810-03/14-01/04

URBROJ: 2140/01-02-15-8

Krapina, 2. travnja 2015.

Temeljem članka 41. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14. i 67/14.) župan Krapinsko-zagorske županije upućuje

Poziv na javni uvid u prijedlog vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Tifon d.o.o. – skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok

Temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj, 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14. i 67/14.) te Odluke o potrebi izrade vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Tifon d.o.o. – Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok, KLASA:810-03/14-09/04, URBROJ:543-01-04-01-14-2, od 2. travnja 2014. godine donijete od Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Odlukom župana Krapinsko-zagorske županije osnovano je Stručno povjerenstvo za izradu Vanjskog plana zaštite i spašavanja za pogon tvrtke Tifon d.o.o.- Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok, KLASA: 810-03/14-01/04, URBROJ: 2140/01-02-14-5 koje je izradilo prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Tifon d.o.o. – Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok.

Člankom 41. Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 30/14. i 67/14.) propisano je da je Županija dužna obavijestiti javnost o aktivnostima na izradi vanjskih planova i omogućiti joj uvid i sudjelovanje tijekom cijelog procesa izrade i donošenja istih kao i organizirati javnu raspravu.

Ovim putem poziva se zainteresirana i stručna javnost da se uključi u davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedloge vanjskih planova.

Rok za davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedloge vanjskih planova je od 3. travnja do 4. svibnja 2015. godine. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se poslati na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za opće i zajedničke poslove, Krapina, Magistratska 1 ili elektronskom poštom na e-mail: marija.bedenikovic@kzz.hr.

Uvid u Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za pogon tvrtke Tifon d.o.o. – Skladište i pretakalište naftnih derivata može se izvršiti u prostorijama Grada Zaboka svakog radnog dana u vremenu od 8.00 do 15.00 sati kao i na web stranicama Općine Sveti Križ Začretje http://www.zabok.hr/ i Krapinsko-zagorske županije http://www.kzz.hr/.

Vrijeme održavanja javne rasprave biti će naknadno objavljeno na web stranicama Grada Zaboka i Krapinsko-zagorske županije.

ŽUPAN

Željko Kolar

Prilozi:

HyperLink [HyperLink2] Poziv na javni uvid
HyperLink Vanjski plan zaštite i spašavanja

Skip to content