Novosti

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA OSLOBOĐENJE OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA POSLOVNE PROSTORE USLIJED NASTUPA POSEBNIH OKOLNOSTI (COVID – 19) – ROK 31. 5. 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 363-03/20-01/005
URBROJ: 2197/01-04/2-20-3
Zabok, 13.05.2020.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 09/13., 16/14., 04/18. i 05/20.), te Odluke Gradskog vijeća Grada Zaboka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih korona virusom COVID-19 („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 16/20.) Gradonačelnik Grada Zaboka, upućuje

POZIV ZA DOSTAVU ZAHTJEVA ZA OSLOBOĐENJE

OD OBVEZE PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE ZA POSLOVNE PROSTORE

USLIJED NASTUPA POSEBNIH OKOLNOSTI (COVID – 19)

  1. U svrhu pomoći gospodarstvu Grada Zaboka u prevladavanju poteškoća uzrokovanih epidemijom bolesti COVID -19 pozivaju se svi vlasnici/korisnici poslovnih prostora na području Grada Zaboka u kojima se obavljaju djelatnosti koje su bile obuhvaćene mjerom obustave rada propisane Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20.) i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja od 18. travnja 2020. godine, da najkasnije do 31. svibnja 2020. godine upravnom tijelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva podnesu pisani Zahtjev za oslobođenje od obveze plaćanja komunalne naknade uslijed nastupa posebnih okolnosti (COVID – 19).
    Popunjeni i od odgovorne osobe ovjereni Zahtjev predaje se do gore navedenog roka na e-mail adresu: komunalna-naknada@zabok.hr ili poštom preporučeno na adresu: Grad Zabok, ZIVTOV trg 10, 49 210 Zabok.
  2. Zahtjev se podnosi na propisanom Obrascu, te obavezno mora sadržavati sve bitne elemente temeljem kojih će se moći ocijeniti osnovanost i opravdanost istoga.
  3. Obveznici plaćanja osloboditi će se obveze plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor za mjesec ožujak u iznosu od 50% od iznosa mjesečne naknade, te za mjesec travanj u iznosu od 100% od iznosa mjesečne naknade uz uvjet da sa danom podnošenja Zahtjeva za oslobođenje nemaju nepodmirenih dospjelih obveza iz prethodnih godina prema Gradu Zaboku.
  4. Po zaprimanju i obradi Zahtjeva, obveznici plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor, na dokaziv će način zaprimiti pisanu Obavijest o oslobađanju od obveze plaćanja iste.

Vezano za točku III. poziva mole se obveznici da prije podnošenja Zahtjeva izvrše usklađenje obveza te podmire sva dospjela dugovanja iz prethodnih godina prema Gradu Zaboku.

Odluku Gradskog vijeća na temelju koje je upućen gore navedeni poziv, tekst poziva i obrazac zahtjeva možete preuzeti u nastavku.

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek, oec.

Download Odluka-Gradskog-vije-a.pdf
Download POZIV.pdf
Download Obrazac-zahtjeva.pdf
Skip to content