Novosti

POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA GRADA ZABOKA U 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 061-06/17-01/01

URBROJ: 2197/01-01-17-1

Zabok, 14. veljače 2017.

PREDMET: Priznanja Grada Zaboka u 2017.

– podnošenje prijedloga, traže se

Odlukom o priznanjima Grada Zaboka ustanovljene su vrste javnih priznanja Grada Zaboka, uvjeti pod kojima se ona dodjeljuju i postupak dodjele. Javna priznanja Grada Zaboka su: Povelja Grada Zaboka, Plaketa Grada Zaboka, Zahvalnica Grada Zaboka (koju dodjeljuje Gradonačelnik) i Povelja počasnom građaninu Grada Zaboka.

Povelja Grada Zabokadodjeljuje se povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka i to pojedincima, javnim i drugim ustanovama, poduzećima, jedinicama lokalne uprave i samouprave u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i drugim institucijama za njihove izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, ili ako na neki drugi način trajno zaduže Grad u oblasti stvaralaštva i suradnje. Uz povelju, fizičkim osobama se dodjeljuje i novčana nagrada u iznosu od 4.000,00 kn.

Plaketa Grada Zabokadodjeljuje se povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka i to u pravilu pojedincima za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju ili ugledu Grada Zaboka za bilo koji vid stvaralaštva.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu povelja i plaketa imaju članovi Vijeća, Gradonačelnik, radna tijela Gradskog vijeća, te pravne i fizičke osobe s područja Grada Zaboka.

O dodjeli povelja i plaketa odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o priznanjima Grada Zaboka ( “Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 6/10.) smanjen je broj priznanja, tako da se sada dodjeljuje jedna povelja i dvije plakete.

Budući su ove godine 21. svibnja 2017. lokalni izbori i Gradsko vijeće će biti raspušteno po raspisivanju izbora, Vijeće treba na vrijeme donijeti odluku o dodjeli priznanja Grada Zaboka u ovoj godini. Priznanja će se uručiti na svečanosti povodom Dana Grada Zaboka. Molimo Vas da na vrijeme provedete postupak predlaganja kandidata.

Predlagači mogu svoj prijedlog dostaviti Gradonačelniku, Zivtov trg 10. najkasnije do 1. ožujka 2017. uz obavezno pismeno obrazloženje iz kojeg je vidljivo radi kojih se rezultata i zasluga kandidat predlaže i za koje priznanje. Prijedlozi pristigli nakon ovog roka neće se moći uzeti u razmatranje.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Skip to content