Novosti

Predložite kandidate za priznanja Grada Zaboka

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d o n a č e l n i k

KLASA: 061-06/20-01/001

URBROJ: 2197/01-03/2-20-1

Zabok, 1. travnja 2020.

PREDMET: Priznanja Grada Zaboka u 2020.

– podnošenje prijedloga, traži se

Odlukom o priznanjima Grada Zaboka ustanovljene su vrste javnih priznanja Grada Zaboka, uvjeti pod kojima se ona dodjeljuju i postupak dodjele. Javna priznanja Grada Zaboka su: Povelja Grada Zaboka, Plaketa Grada Zaboka, Zahvalnica Grada Zaboka (koju dodjeljuje Gradonačelnik) i Povelja počasnom građaninu Grada Zaboka.

Povelja Grada Zabokadodjeljuje se povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka i to pojedincima, javnim i drugim ustanovama, poduzećima, jedinicama lokalne uprave i samouprave u zemlji i inozemstvu, državnim tijelima i drugim institucijama za njihove izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose razvoju Grada Zaboka, ili ako na neki drugi način trajno zaduže Grad u oblasti stvaralaštva i suradnje. Uz povelju, fizičkim osobama se dodjeljuje i novčana nagrada.

Plaketa Grada Zabokadodjeljuje se povodom 22. svibnja, Dana Grada Zaboka i to u pravilu pojedincima za posebno vrijedne rezultate koji doprinose razvoju ili ugledu Grada Zaboka za bilo koji vid stvaralaštva.

Pravo predlaganja kandidata za dodjelu povelja i plaketa imaju članovi Vijeća, Gradonačelnik, radna tijela Gradskog vijeća, te pravne i fizičke osobe s područja Grada Zaboka.

O dodjeli povelje i plaketa odlučuje Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o priznanjima Grada Zaboka ( “Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 6/10.) utvrđen je broj priznanja – dodjeljuje se jedna povelja i dvije plakete.

Predlagači mogu svoj prijedlog dostaviti poštom Gradonačelniku, Zivtov trg 10 ili na e-mail: gordana@zabok.hr najkasnije do 24. travnja 2020. uz obavezno pismeno obrazloženje iz kojeg je vidljivo radi kojih se rezultata i zasluga kandidat predlaže i za koje priznanje.

NAPOMENA:

Obzirom na situaciju vezanu uz epidemiju korona virusa za sad ne možemo znati kad i na koji način će se obilježiti Dan grada i dodijeliti priznanja grada, o tome će javnost biti na vrijeme obaviještena.

Sjednicu Gradskog vijeća Grada Zaboka moguće je za vrijeme trajanja epidemije održati elektronskim putem.

Hvala na razumijevanju.

S poštovanjem,

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek,oec.

Prilog: Odluka o priznanjima Grada Zaboka

Download Odluka_o_priznanjima_Grada_Zaboka.doc
Skip to content