Novosti

PROJEKT “ZABOK S MLADIMA”

LOKALNI PROGRAM ZA MLADE GRADA ZABOKA 2016. – 2020.

Projekt provodi Grad Zabok u partnerstvu s Mrežom udruga Zagor i udrugom Regenerator.


Projekt financiraju
Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Zabok a ukupna vrijednost je 76.280,00 kuna.


Projekt je počeo 04.11.2015. i trajati će do 03.11.2016.


Projekt se provodi na području grada Zaboka.


O projektu

Cilj projekta je podizanje svijesti mladih i organizacija civilnoga društva o potrebama mladih u Zaboku, aktiviranje mladih te uključenje mladih u sustave donošenja odluka. Kroz zajednički rad udruga i Grada radit će se na jačanju kapaciteta mladih, organizacija civilnoga društva i Grada Zaboka koji će pomoći u stvaranju aktivnog građanstva, razvijati lokalno partnerstvo za projekte i programe mladih te ojačati međusektorsku suradnju.

Tijekom projekta će se održati edukacije o javnim politikama i politikama za mlade, što je to lokalni program za mlade i kako se uključiti u izradu i provedbu programa. Grad Zabok će imenovati radnu grupu za pripremu nacrta lokalnog programa za mlade koja će koordinirati aktivnosti izrade programa s mladima, organizacijama civilnog društva i drugim dionicima u gradu Zaboku. Provest će se istraživanje o problemima i potrebama mladih čiji će rezultati biti temelj za pripremu nacrta programa. Sam nacrt programa zainteresirana javnost moći će pregledati i komentirati putem internetskog savjetovanja i javne rasprave. Cijeli projekt pratiti će i javne akcije i druženja u svrhu informiranja javnosti, posebice mladih, o projektnim aktivnostima.

Objava 11.11. 2015.

1. slika – partneri u projektu

2. slika – prvi radni sastanak

3. znak i logotip projekta “Zabok s mladima”

4. slika – Radna grupa za izradu Lokalnog programa za mlade 2016.-2020.

ODLUKA O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA 2016.-2020.

POZIV NA DVODNEVNU RADIONICU ZA IZRADU LOKALNOG PROGRAMA ZA MLADE GRADA ZABOKA 20. I 21. SIJEČNJA 2016.

Dana 3. veljače 2016. održan prvi sastanak radne grupe za izradu Lokalnog programa za mlade Grada Zaboka. Radna grupa za izradu razgovarala je o metodologiji izrade Programa te o upitniku za mlade koji će biti dostupan za ispunjavanje i online putem. Dogovorena je i sljedeća radionica za mlade koja će se održati ovaj mjesec.

Poziv na jednodnevnu radionicu s mladima u okviru projekta „Zabok s mladima“

Na radionici će sudionici/ce osmisliti poruke o aktivnom uključenju mladih u društvo koje će se kasnije tiskati na promotivne materijale kako bi se tim porukama informirala javnost o Lokalnom programu za mlade Grada Zaboka. Pozivamo mlade da svoju kreativnost iskoriste na ovoj radionici a također će se govoriti i o radu s mladima na lokalnoj razini.

Projekt “Zabok s mladima” – anketni upitnik

Pozivamo mlade od 15-30 godina starosti koji žive na području Grada Zaboka na popune anketni upitnik do 29.2. 2016.

Grad Zabok, Mreža udruga Zagor i udruga Regenerator provode prikupljanje podataka o dostupnosti i važnosti informacija o mladima. Ovaj upitnik provodi se u sklopu projekta Zabok s mladima koji za cilj ima izradu Lokalnog programa za mlade Grada Zaboka koji predstavlja strategiju jačanja položaja mladih u lokalnoj zajednici a financiraju ga Ministarstvo socijalne politike i mladih i Grad Zabok.


Kako bismo prikupili podatke o trenutnoj situaciji mladih molimo da ispuniš upitnik i na taj način sudjeluješ u kreiranju potrebnih mjera poboljšanja mladih u Gradu Zaboku.
Anketu popunjavaju mladi od 15-30 godina starosti koji žive na području Grada Zaboka.

Link na upitnik nalazi se niže a vrijeme potrebno za popunjavanje upitnika je oko 20 minuta. Zahvaljujemo na suradnji!

I’ve invited you to fill out the form Zabok s mladima- anketni upitnik. To fill it out, visit:
HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/1BEATJQP4PHZMJ8NK_NSK9SMLN0H4MOTANR0CNBOW3HO/VIEWFORM?C=0&W=1&USP=MAIL_FORM_LINK

Upitnik možete ispuniti do 29.02.2016.

REZULTATI ANKETNOG UPITNIKA

TIJEK PROVEDBE PROJEKTA “ZABOK S MLADIMA”

Tijekom projekta održane su radionice, edukacije, te imenovana Radna grupa za pripremu Nacrta lokalnog programa za mlade u sastavu: Ivana Radanović, koordinatorica Mreže udruga Zagor – partnerske udruge u projektu Zabok s mladima,Tin Šemovčan, predsjednik Udruge Regenerator – partnerske udruge u projektu, Jelena Knjaz, predstavnica Mreže udruga Zagor, Karla Trgovec, predsjednica Savjeta mladih Darijo Bivol, predsjednik Udruge Mraz, Gordana Dugorepec i MartinaŠarić, predstavnice Grada Zaboka.

Tijekom provedbe projekta održale su tri javne akcije koje su rezultirale dobivanjem mnogih prijedloga za poboljšanje života mladih u Zaboku te su se održali sastanci s različitim organizacijama, koje okupljaju mlade, radi izrade što kvalitetnijih mjera Programa.

Proveden je anketni upitnik o problemima i potrebama mladih, a rezultati su poslužili kao temelj za pripremu nacrta programa. Sam nacrt programa zainteresirana javnost mogla je pregledati i komentirati putem internetskog savjetovanja i javne rasprave.

Javno predstavljanje Nacrta programa održano je 21. rujna 2016. u Gradskoj galeriji, a internetsko savjetovanje provedeno od 7. 9. 2016. do 7. 10. 2016. Tijekom savjetovanja pristigla su 23 prijedloga/primjedbi od strane četiri subjekta, od toga se 8 odnosilo na sadržajne primjedbe, a 14 na stilske, pravopisne i dodatna obrazloženja uz provođenje Gradskih odluka i zakonske regulative.

Temeljem analize rezultata anketnog upitnika te rasprave tijekom provedbe projekta utvrđeni su sljedeći osnovni ciljevi Programa:

1. Pružiti potporu mladima u jačanju njihovih osobnih i profesionalnih kompetencija.

2. Jačati prilike za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih te stvaranje novih kompetencija

mladih kroz volontiranje.

3. Aktivno poticati sudjelovanje i uključenje mladih u javni život u Gradu Zaboku.

4. Razvijati kvalitetnu socijalnu politiku prema mladima.

Potrebno je naglasiti da je Lokalni programa za mlade Grada Zaboka strateški dokument koji je provedbeno obvezujući za Grad Zabok, gradske ustanove i institucije koje će program provoditi u suradnji s udrugama mladih i za mlade te ostalim partnerima s lokalne civilne scene. Svi spomenuti dionici će zajedničkom suradnjom na provedbi programa sudjelovati u izgradnji otvorenijeg i poticajnije lokalnog okruženja za mlade kroz niz mjera i aktivnosti.

Program definira mjere i njihove nositelje, a nositelji su odgovorni za izradu plana provedbe. Akcijskim planom provedbe će se utvrditi detalji: točno vrijeme, mjesto, potrebna sredstva i sl. Praćenje provedbe Programa provodi će Savjet mladih Grada Zaboka te o tome sastavljati godišnja izvješća o provedbi i dostavljati Gradskom vijeću na razmatranje.

Savjet mladih Grada Zaboka na 9. sjednici 26. 10. 2016. razmotrio je i u cijelosti podržao konačni prijedlog Lokalnog programa za mlade grada Zaboka za razdoblje od 2016. do 2020. godine.


NA 31. SJEDNICI ODRŽANOJ 28. 10. 2016. GRADSKO VIJEĆE GRADA ZABOKA RAZMOTRILO JE KONAČNI PRIJEDLOG PROGRAMA, te donijelo slijedeću Odluku


VAŽNI ZAKONI I PROPISI

Download Lokalni-program-za-mlade.pdf
Download Odluka-o-imenovanju-Radne-grupe-za-izradu-Lokalnog-programa-za-mlade-Grada-Zaboka-2016-2020-.pdf
Download POZIV-NA-DVODNEVNU-RADIONICU-ZA-IZRADU-LOKALNOG-PROGRAMA-ZA-MLADE-GRADA-ZABOKA-20-I-21-SIJE-NJA-2016-.pdf
Download Poziv-na-jednodnevnu-radionicu-s-mladima-u-okviru-projekta-Zabok-s-mladima-.pdf
Download Rezultati-ankete.pdf
Download Odluka-o-Lokalnom-programu-za-mlade-Grada-Zaboka-2016-2020-.pdf
Skip to content