Radna tijela Gradskog vijeća

1. Mandatna komisija

 U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:

  1. Bojana Birač, za predsjednicu,

  2. Mario Videk za člana,

  3. Branko Sadaić, za člana. 

Mandatna komisija stalno je radno tijelo koje na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća podnosi izvješće o provedenim izborima i izabranim članovima Gradskog vijeća, odnosno zamjenicima članova, tijekom mandata Gradskog vijeća podnosi izvješće o prestanku mandata i mirovanju mandata članova Gradskog vijeća i o zamjenicima članova Gradskog vijeća te obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.


2. Odbor za izbor i imenovanje

U Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:

1. Krunoslav Kušan, za predsjednika,

2. Valentina Đurek, za članicu

3. Martina Repovečki, za članicu. 

Odbor za izbor i imenovanje stalno je radno tijelo Gradskog vijeća koje predlaže izbor predsjednika Gradskog vijeća, može predložiti izbor potpredsjednika Gradskog vijeća u skladu sa poslovnikom Gradskog vijeća, predlaže izbor ili imenovanje članova radnih tijela Gradskog vijeća, te predstavnika Gradskog vijeća, odnosno Grada Zaboka u tijela pravnih osoba kad je predlaganje, izbor ili imenovanje istih u nadležnosti Gradskog vijeća u skladu s posebnim zakonom.


3. Odbor za statut i poslovnik

U Odbor za Statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Zaboka izabiru se:

1. Josip Horvatin, za predsjednika,

2. Martina Repovečki, za članicu,

3. Mario Videk, za člana. 

Odbor za statut i poslovnik stalno je radno tijelo Gradskog vijeća koje raspravlja i predlaže statut Grada Zaboka i poslovnik Gradskog vijeća, predlaže pokretanje postupka izmjene i dopune statuta i poslovnika, daje mišljenje na prijedloge promjena statuta, te može predlagati donošenje drugih odluka iz nadležnosti Gradskog vijeća.

4. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (dalje u tekstu: Povjerenstvo) za područje grada Zaboka imenuju se:

1. Krunoslav Kušan, Zabok, Lug Zabočki 31/B, za predsjednika,

2. Mario Videk, Zabok, Špičkovina 175, za člana

3. Sanja Gregurić, Zabok, Dubrava Zabočka 155, za članicu,

4. Valerija Zajec, Zabok, Matije Zabok Gupca 74, za članicu,

5. Mladen Loina, Zabok, Martinišće 25, za člana,

6. Tihomir Tršinski, Zabok za člana i

7. Ivana Belinić, Zabok, Lug Zabočki 66, za članicu.                                                    

Predsjednik i članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Povjerenstvo obavlja poslove koji su mu određeni Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19).

5. Povjerenstvo za zaštitu kulturne baštine Grada Zaboka

U Povjerenstvo se imenuju:

za predsjednika Dr. sc. Branko Mikac, S. Radića 1, Zabok,

za članove:

  1.       Mr. sc. Vlado Saftić, M. Gupca 42, Zabok,
  2.       Branko Janjanin, Kumrovečka 10, Zabok,
  3.       Zdravko Završki, Trg sv. Jelene 5, Zabok,
  4.       Andreja Šagud, dipl. bibl., Ulica Hundrići 14, Zabok,

Zadaće Povjerenstva obuhvaćaju:

1. Utvrđivati činjenično stanje na području Grada Zaboka a vezano uz potrebu zaštite lokaliteta, građevina i drugih objekata po kojima je Zabok prepoznatljiv i koje treba očuvati za buduće generacije.

2. Prikupljati građu za Zavičajnu zbirku sadržajno vezanu uz  Zabok i Zabočane: monografije, serijske publikacije, rukopisnu građu, muzikalije vezane uz kraj, planove mjesta, geografske karte, zvučnu građu, slikovnu građu(likovni radovi, reprodukcije, portreti, fotografije, razglednice), polupubliciranu građu: znanstvene i stručne polupublikacije, društveno-političke publikacije, efemernu građu (plakati, letci, ulaznice).

3. Obrađivati i pohranjivati prikupljenu građu.

4. Dio odabrane građe Zavičajne zbirke digitalizirati  čime ista građa postaje pogodna za manipulaciju putem računala, te može biti dostupna široj publici i time prerasti svoju lokalnu okolinu. Prilikom odabira građe za digitalizaciju treba se uzeti u obzir koliko ta građa ima utjecaja na ljude i zavičaj.

5. Predložiti koncepciju i sadržaj internetske stranice Zavičajne zbirke. Promovirati Zavičajnu zbirku kako bi putem digitalizacije slikovna i pisana baština postala dostupna većem broju korisnika.

6. Savjet za zaštitu potrošača:
1. Krunoslav Kušan,  predsjednik

2. Krešimir Končevski, član

3. Rino Valec, član 

Savjet za zaštitu potrošača daje mišljenja o odlukama koje se odnose na zaštitu prava potrošača – korisnika javnih usluga koje su u nadležnosti grada Zaboka. 

 

Skip to content