Novosti

RASPISAN JE NATJEČAJ ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA U ŠK. GOD. 2014/2015.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo

i javne potrebe

KLASA: 604-02/15-01/02

URBROJ: 2197/01-05/2-15-2

Zabok, 18.02.2015.

Na temelju članka 3. i 4. Pravilnika o stipendijama (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” od 2/10. i 1/15.) i Zaključka Gradonačelnika od 18. veljače2015. godine, o raspisivanju natječaja za studentske stipendije, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu studentskih stipendija

u školskoj godini 2014./2015.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi redovni studenti, čiji roditelji imaju prebivalište na području grada Zaboka, ukoliko već nisu korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi.

2. Natječaj se raspisuje za 10 (deset) studentskih stipendija po 500,00 kuna mjesečno, s početkom isplate od 1. siječnja 2015. godine.

3. Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči Grada Zaboka, a u postupak rješavanja uzimat će se samo potpuno dokumentirani zahtjevi.

4. Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i javne potrebe Grada Zaboka, Zivtov trg 10/II, Zabok, osobno ili preporučenom poštom, na posebnom obrascu, kojeg zainteresirani studenti mogu preuzeti u istom Upravnom odjelu ili na www.zabok.hr

5. Zahtjevu se prilaže sljedeća dokumentacija:

a) potvrda fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2014./2015. školskoj godini s obaveznim navođenjem godine školovanja i smjera.

b) fotokopiju svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog školovanja i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena obaveznih predmeta za upis u višu godinu. Prosjek ocjena ne može biti manji od 3,5 za posljednji razred srednje škole, odnosno 3,0 za posljednju završenu godinu studija.

c) dokaze o postignutim uspjesima na službenim natjecanjima u znanju (koje je organiziralo Ministarstvo prosvjete) tokom zadnje godine školovanja, ako ih je bilo.

d)izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev).

e)službene potvrde o prihodima svih članova porodičnog domaćinstva u periodu od studenog 2014. do siječnja 2015. godine (upute na obrascu).

Podnositelj zahtjeva kojem prosjek prihoda po članu domaćinstva u tri mjeseca koja prethode natječaju prelazi iznos od 3.000,00 kn, ne ispunjava uvjete za ostvarenje stipendije prema odredbama Pravilnikao stipendijama, te se njegov zahtjev neće uzeti u razmatranje.

f) ostala dokumentacija – službene potvrde, kojima se dokazuju otežavajuće okolnosti materijalnog položaja porodičnog domaćinstva (status djeteta roditelja poginulih ili invalida domovinskog rata, status djeteta samohranog roditelja, djeteta bez roditelja, o djeci s teškoćama u razvoju u porodičnom domaćinstvu i o ostalim članovima porodičnog domaćinstva koji su istovremeno polaznici osnovne i srednje škole ili studija.

6. Sve potpuno dokumentirane zahtjeve rješavat će Povjerenstvo imenovano od Gradonačelnika Grada Zaboka, na temelju kriterija iz Pravilnika. Rang lista svih kandidata koji su predali potpune zahtjeve, prema ostvarenim bodovima bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada u roku 15 dana po zaključenju Natječaja.

Na objavljenu listu može se izjaviti prigovor Gradonačelniku Grada Zaboka u roku 8 dana od dana objave iste.

7. U skladu s odredbama članka 4. Pravilnika o stipendijama, temeljem Preporuke za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja za 2015. godinu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, PU Krapina, pored kriterija uspjeha u dosadašnjem školovanju i socijalnog kriterija, dodatni kriterij za bodovanje je deficitarnost zanimanja. Deficitarnim zanimanjima smatraju se: sestrinstvo, medicina, strojarstvo, građevinarstvo, matematika, informatika, anglistika, germanistika, elektrotehnika i informacijska tehnologija, farmacija, kroatistika, edukacijska rehabilitacija, arhitektura i urbanizam, te agronomija i za ta zanimanja se u provedbi natječaja boduje s dodatnih 10 bodova.

8. Stipendije se u pravilu ne vraćaju, osim u slučaju ako student

-samovoljno prekine školovanje,

-ne završi uspješno školsku godinu, odnosno školovanje i

– ako se nakon završenogškolovanja ne zaposli u struci na području Grada, a posao mu je ponuđen.

9. Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika i isplatitelja stipendije regulirat će se ugovorom.

v. d. PROČELNIKA

Danijel Tuđa

Napomena:

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 5. ožujka 2015. godine

Rok za žalbe (8 dana od objave rang liste)

Download obrazac__stipendije_2015.doc
Download Natjecaj_za_stipendije.pdf
Download Pravilnik_o_stipendijama_pravi.pdf
Download Pravilnik_o_izmjeni_Pravilnika_o_stipendijama.pdf
Skip to content