Novosti

Savjet mladih Grada Zaboka – predavanje o potrošačkim navikama maturanata

Savjet mladih Grada Zaboka je u skladu s programom rada za 2017. organizirao predavanje za učenike Gimnazije AGM i ŠUDIGO-a, odnosno prezentaciju rada vezanu uz problematiku potrošnje i potrošačkih navika mladih, u utorak, 3. 10. 2017.

Zamjenica gradonačelnika, Valentina Đurek dipl. inf., univ. spec. oec. ispred Grada Zaboka i Savjeta mladih pozdravila je učenike i predstavila Karla Maka iz Zaboka, studenta povijesti i geografije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji je prezentirao rad pod nazivom: Geografiji potrošnje mladih: Usporedba potrošačkih navika maturanata Samobora i Zaboka.

Rad je iz interdisciplinarnog područja, a Karlo ga je izradio u suautorstvu s Vedranom Dumić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, pod mentorstvom doc. dr. sc. Martine Jakovčić. Rad je nagrađen Rektorovom nagradom u akademskoj godini 2015/2016.

Potrošnja je prilično kompleksno područje društvenih i geografskih istraživanja. U suvremeno doba, istraživanja potrošnje postaju sve više diferencirana. Ovo istraživanje bavi se potrošnjom među mladima. Prvi dio rada čine teoretska razmatranja potrošnje i potrošačke kulture s posebnim osvrtom na potrošačke navike mladih. Središnji dio rada donosi rezultate istraživanja provedenog metodom anketiranja 185 maturanata srednjih škola u Samoboru i Zaboku. Rezultati su pokazali određene razlike u potrošačkim navikama između maturanata dva spomenuta grada. Temeljem dobivenih rezultata može se zaključiti kako su maturanti Samobora veći potrošači od maturanata Zaboka. Također, usporedba temeljena na dobnoj i spolnoj odrednici pokazala je većima razlike u potrošačkim navikama među mladićima i djevojkama, nego među sedamnaestogodišnjacima i osamnaestogodišnjacima. Na kraju, može se zaključiti da se socio-kulturološka dimenzija prostora i mjesta potrošnje pokazala kao ključan element u određivanju mogućnosti, realizacije te intenziteta potrošačkih navika.

Sudeći prema reakcijama srednjoškolaca, zanimanja za potrošačke navike mladih i druge sadržaje geografije potrošnje ne nedostaje. Naime, srednjoškolci su aktivno sudjelovali u predavanju, pozorno pratili izlaganje, uključivali se u raspravu i postavljali pitanja. Nakon što su bili upoznati s time da geografija može biti drugačija, tj. sa svime što suvremena (ekonomska) geografija uistinu predstavlja, a s čime se nemaju priliku upoznati na nastavi geografije budući da je njen program zastario, ostaje dojam da među mladima postoji ohrabrujući interes za bavljenje ovakvim ili sličnim temama.

Skip to content