Novosti

Savjet mladih Grada Zaboka saziv 2015.- 2018.

SAVJET MLADIH GRADA ZABOKA (saziv 2015. – 2018.)

Savjet mladih Grada Zaboka savjetodavno je tijelo Grada Zaboka koje se osniva u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Zaboka, te u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Zaboka.

Savjet broji 5 članova, koje bira Gradsko vijeće Grada Zaboka na tri godine.

Svaki član ima svog zamjenika koji se temeljem kandidatura biraju istovremeno kad i članovi.

Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća izvršio je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i sastavio izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrdio popis važećih kandidatura.

Gradsko vijeće na svojoj prvoj sjednici nakon ove objave popisa važećih kandidatura, birati će članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

Rezultati izbora objavit će se na ovim stranicama Grada Zaboka.


I Z V J E Š Ć E o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih prijedloga kandidata

za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zaboka

POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA

za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zaboka

 

JAVNI POZIV za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Zaboka 

 
ovdje možete preuzeti OBRASCE:


SMGZ 1-1SMGZ 1-2 

SMGZ 1-3odnosno za neformalnu skupinu mladih


SMGZ 2-1

SMGZ 2-2

SMGZ 2-3


Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka


Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 15. sjednici, održanoj dana18. prosinca 2014. godine izabralo je SAVJET MLADIH GRADA ZABOKA 

                 

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

GRAD ZABOK

G r a d s k o   v i j e ć e

 

KLASA: 021-05/14-01/07

URBROJ: 2197/01-02-14-21

Zabok, 18. prosinac 2014.

 PREDMET: Savjet mladih Grada Zaboka – imenovanje

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.), članka 4. i 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ br. 20/14.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 9/13. i 16/14.), a nakon razmatranja Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura i provedenog tajnog glasovanja za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zaboka, Gradsko vijeće Grada Zaboka na svojoj 15. sjednici, održanoj dana18. prosinca 2014. godine, donijelo je sljedeći

Z A K LJ U Č A K

I. U Savjet mladih Grada Zaboka izabrani su:

 

1. Jelena Bedeniković, Zabok, M. Gupca 200, članica

     Daša Tkalec, Zabok, Repovec 21, zamjenica

2. Sandra Benčić, Zabok, Naselje Borovčaki 21, članica

     Marko Franjčec, Zabok, Ul. Grabrovec 52, zamjenik

3. Nikola Mak, Zabok, Zabok, Grdenci 33, član

    Andrija Turk, Zabok, Naselje Borovčaki 14, zamjenik

4. Jelena Mišetić, Zabok, A. Mihanovića 13, članica

    Petra Črnjević, Zabok. Ul. Grabrovec 133, zamjenica

5. Karla Trgovec, Zabok, Dubrava Zabočka 28 a, članica

    Elizabeta Kukolja, Zabok, Martinišće 76, zamjenica.

 

II. Ovaj Zaključak objavit će se na mrežnim stranicama Grada Zaboka i u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”.

 

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec.

 

 

KONSTITUIRAN JE SAVJET MLADIH GRADA ZABOKA 14.1.2015.

na 1. konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada Zaboka, održanoj 14. siječnja 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka, ZIVTOV trg 10, s početkom u 18:00 sati, Savjet je javnim glasovanjem izabrao Karlu Trgovec iz Dubrave Zabočke28a za predsjednicu Savjeta mladih Grada Zaboka, a Sandru Benčić iz Zaboka, Naselje Borovčaki 21. za zamjenicu predsjednice.

Odluka o izboru predsjednice Savjeta mladih Grada Zaboka  

 

Odluka o izboru zamjenice predsjednice Savjeta mladih Grada Zaboka 

 

Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Zaboka 

 
ZAPISNIK SA 1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA, ODRŽANE 14. SIJEČNJA 2015.

 

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA, ODRŽANE 4. VELJAČE 2015. 

ZAPISNIK SA 3. SJEDNICE SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA, ODRŽANE 26.3. 2015.

 

ZAPISNIK SA 4. SJEDNICE SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA, ODRŽANE  26.6. 2015.

 

ZAPISNIK SA 5. SJEDNICE SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA, ODRŽANE 25.9. 2015.

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2015. GODINU

 

FINANCIJSKI PROGRAM IZVRŠENJA PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2015. 

ZAKLJUČAK GRADSKOG VIJEĆA O ODOBRAVANJU PROGRAMA RADA  SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2015.

ZAKLJUČAK  O IZBORU LOGOTIPA(LOGO) SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA


PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA  ZA 2016. S FINANCIJSKIM PLANOM I ZAKLJUČKOM GRADSKOG VIJEĆA O PODRŽAVANJU ISTIH

 

IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2015.

 

ZAKLJUČAK O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA ZA 2015. GODINU.

Download I-Z-V-J-E-E-o-provjeri-formalnih-uvjeta-prijavljenih-prijedloga-kandidata.pdf
Download POPIS-VA-E-IH-KANDIDATURA.pdf
Download javni_poziv_za_isticanje_kandidature_za_izbor_clanova_savjeta_mladih_grada_zaboka.pdf
Download SMGZ_1_1.doc
Download SMGZ_1_2.doc
Download SMGZ_1_3.doc
Download SMGZ_2_1.doc
Download SMGZ_2-2.doc
Download SMGZ_2_3.doc
Download Odluka-o-osnivanju-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka.pdf
Download Odluka-o-izboru-predsjednika-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka.pdf
Download Odluka-o-izboru-zamjenice-predsjednice-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka.pdf
Download Poslovnik_o_radu_Savjeta_mladih.pdf
Download Zapisnik_s_konstituirajuce_sjednice_14-2-_2015-.pdf
Download Zapisnik_sa_2_sj_Savjeta_4-2-_2015-.pdf
Download Zapisnik-sa-3-sj-Savjeta-mladih-26-3-2017.pdf
Download Zapisnik_sa_4-sjednice-Savjeta-mladih-odr-ane-4-2-2015-.pdf
Download Zapisnik_5-_sj_Savjeta_25-9-2015.pdf
Download Program_rada_Savjeta_za_2015.pdf
Download Financijski_plan_izvrsenja_programa_rada_za_2015.pdf
Download Zaklju-ak-o-odobravanju-programa-rada-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-s-financijskim-planom-za-2015-godinu.pdf
Download Zakljucak-o-izboru-logotipa-Savjeta-mladih.pdf
Download Zaklju-ak-o-odobravanju-programa-rada-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-s-financijskim-planom-za-2016-godinu.pdf
Download Izvje-e-o-radu-Savjeta-mladih-Grada-zaboka-za-2015-godinu.pdf
Download Zaklju-ak-o-izvje-u-o-radu-Savjeta-mladih-Grada-zaboka-za-2015-godinu.pdf
Download Izvje-taj-o-radu-Savjeta-mladih-za-2016-doc.pdf
Download Zapinik-sa-6-sjednice-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-odr-ane-20-sije-nja-2016-.pdf
Download Zapinik-sa-7-sjednice-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-odr-ane-7-o-ujka-2016-.pdf
Download Zapisnik-sa-9-sjednice-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-odr-ane-26-listopada-2016.pdf
Download Zapinik-sa-10-sjednice-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-odr-ane-30-prosinca-2016-.pdf
Download Zapinik-sa-11-sjednice-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-odr-ane-17-velja-e-2017-.pdf
Skip to content