Novosti

SAVJET MLADIH GRADA ZABOKA saziv 2018. – 2021.

SAVJET MLADIH GRADA ZABOKA saziv 2018. – 2021.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) i članka 17. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ br. 20/14.) Odbor za izbor i imenovanje dana 13. listopada 2017. godine objavio je Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zaboka na mrežnim stranicama Grada Zaboka: www.zabok.hr od 13.10.2017. godine, na Internetskoj stranici Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok: www.ss-sudigo-zabok.skole.hr, na oglasnoj ploči Gimnazije Antuna Gustava Matoša Zabok te na Internet stranici Mreže udruga Zagor: www.zagor.info.

Poziv je bio otvoren do 02. studenog 2017. godine. U zadanom roku ovlašteni su predlagači predložili svoje kandidate, i to: Forum mladih SDP-a Zabok, Vijeće učenika Gimnazije A. G. Matoša, Mreža udruga ZAGOR, Neformalna skupina mladih, Vijeće učenika Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Mladi HNS-a Zabok. Svi predlagači su predložili po jednog kandidata za člana i zamjenika.

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Zaboka temeljem članka 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zaboka sastavio je 6. prosinca 2017. godine Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih prijedloga kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zaboka, te utvrdio Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Zaboka, te iste objavio na web stranici Grada Zabok i oglasnoj ploči Grada Zaboka.

Gradsko vijeće Grada Zaboka je na 8. sjednici od 14. 12. 2017. tajnim glasovanjem izabran je Savjet mladih Grada Zaboka.

Zaključak o izboru Savjeta mladih Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_2.pdf#page=32

Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Grada Zaboka održana je 15. siječnja 2018. godine na kojoj je izabrana Karla Trgovec za predsjednicu, a Sandra Plečko za zamjenicu predsjednice.

Download Lokalni-program-za-mlade-Grada-Zaboka.pdf
Download Odluka-o-pokretanju-postupka-izbora-lanova-Savjeta-mladih.docx
Download Javni-poziv-s-obrascima.doc
Download Izvje-e-o-provjeri-fomalnih-uvjeta-prijavljenih-prijedloga-kandidata.doc
Download Popis-va-e-ih-kandidatura.doc
Download Imenovanje-Savjeta-mladih.doc
Download Poziv-na-konstituiraju-u-sjednicu-15-1-2018-.doc
Download Odluka-o-izboru-predsjednice-Savjeta-mladih.doc
Download Odluka-o-izboru-zamjenice-predsjednice-Savjeta.doc
Download Zapisnik-sa-1-konstituiraju-e-sjednice-Savjeta-mladih.doc
Download Izvje-taj-o-radu-Savjeta-mladih-za-2017-.doc
Download Program-rada-Savjeta-mladih-za-2018-i-Zaklju-ak-Gradskog-vije-a-o-odobravanju-Programa-rada.rtf
Download Poziv-na-2-sjednicu-Savjeta-mladih-5-3-2018-.doc
Download Zapisnik-sa-2-sjednice-Savjeta-mladih-5-3-2018-.doc
Download Poziv-na-predavanje-Mladi-i-alkohol-9-4-2018-.doc
Download Poziv-na-3-sjednicu-Savjeta-mladih-26-4-2018-.doc
Download Zapisnik-sa-3-sjednice-Savjeta-mladih-26-4-2018.doc
Download Poziv-na-PUB-kviz-16-5-2018-.doc
Download Poziv-na-4-sjednicu-Savjeta-mladih-15-6-2018-.doc
Download Zapinik-sa-4-sjednice-Savjeta-mladih-15-6-2018-.doc
Download Poziv-na-5-sjednicu-Savjeta-mladih-20-11-2018-.doc
Download Poziv-na-predavanje-Pani-ni-poreme-aj-i-njegovo-lije-enje-7-12-2018-.doc
Download Poziv-na-6-sjednicu-Savjeta-mladih-15-1-2019-.doc
Download Zapisnik-sa-6-sjednice-Savjeta-mladih-15-1-2019-.doc
Download Izvje-taj-o-radu-Savjeta-mladih-za-2018-.doc
Download Poziv-na-7-sjednicu-Savjeta-mladih-21-3-2019-.doc
Download Programa-rada-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-s-Financijskim-planom-za-2019.doc
Download Zapisnik-sa-7-sjednice-Savjeta-mladih-21-3-2019-.doc
Download Poziv-na-PUB-KVIZ-14-5-2019.doc
Download PUB-KVIZ-objavljen-lanak.docx
Download Poziv-na-8-sjednicu-Savjeta-8-7-2019-.doc
Download Zapisnik-sa-8-sj-Savjeta-8-7-2019-.doc
Download Poziv-na-9-sjednicu-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-3-10-2019-.pdf
Download Zapisnik-sa-9-sjednice-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-3-10-2019-.doc
Download Preporuke-za-unapre-enje-rada-savjeta-mladih-u-HR.pdf
Download Zaklju-ci-s-1-konferencije-savjeta-mladih-u-RH.pdf
Download Poziv-na-glazbeno-poetsku-ve-er-15-11-2019-.pdf
Download Poziv-na-10-sjednicu-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-19-2-2020-.doc
Download Poziv-na-10-sjednicu-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-19-2-2020-.pdf
Download Zapisnik-sa-10-sjednice-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-19-2-2020-.doc
Download Izvje-e-o-radu-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-u-2019-godini.pdf
Download Program-rada-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-s-Financijskim-planom-za-2020-.pdf
Download Poziv-na-11-sjednicu-Savjeta-mladih-Grada-Zaboka-29-5-2020-digitalno-.pdf
Skip to content