Novosti

SAZVANA JE KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA SAVJETA MLADIH GRADA ZABOKA u srijedu, 14. 1. 2015. u 18,00 sati

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
GRAD ZABOK
Gradsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/07
URBROJ: 2197/01-03/1-14-22
Zabok, 31. prosinac 2014.

PREDMET: Savjet mladih Grada Zaboka – 1. konstituirajuća sjednica

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14.) sazivam 1. konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih, koja će se održati

u srijedu, 14. siječnja 2015. godine, u 18:00 sati,

u Gradskoj vijećnici Grada Zaboka (Gradska uprava), soba br. 21/II kat.

DNEVNI RED

  1. Izbor predsjednika Savjeta mladih Grada Zaboka,
  2. Izbor zamjenika predsjednika Savjeta mladih Grada Zaboka,
  3. Razno.

Molimo sve članove i zamjenike članova da se odazovu pozivu, a moguću spriječenost opravdaju na tel. 049/587-764 ili natalija@zabok.hr.

NAPOMENA: Savjet mladih konstituiran je tek izborom predsjednika Savjeta mladih Grada Zaboka. Predsjednika i zamjenika predsjednika biraju članovi savjeta većinom glasova svih članova savjeta.

Molim popuniti anketu u prilogu i donijeti sa sobom.

PREDSJEDNIK

Gradskog vijeća

Žarko Ivančić,oec., v.r.

DOSTAVITI:

1.Jelena Bedeniković, Zabok, M. Gupca 200, članica,

2. Daša Tkalec, Zabok, Repovec 21, zamjenica,

3. Sandra Benčić, Zabok, Naselje Borovčaki 21, članica,

4. Marko Franjčec, Zabok, Ul. Grabrovec 52, zamjenik,

5. Nikola Mak, Zabok, Grdenci 33, član,

6. Andrija Turk, Zabok, Naselje Borovčaki 14, zamjenik,

7. Jelena Mišetić, Zabok, A. Mihanovića 13, članica,

8. Petra Črnjević, Zabok. Ul. Grabrovec 133, zamjenica,

9. Karla Trgovec, Zabok, Dubrava Zabočka 28 a, članica,

10. Elizabeta Kukolja, Zabok, Martinišće 76, zamjenica,

11. Gradonačenik Grada Zaboka, ovdje,

12. Ured Grada, ovdje,

13. Pismohrana.

VAŽNE NAPOMENE

O

RADU SAVJETA MLADIH

– članovi savjeta mladih i zamjenici biraju se na 3 godine

– savjet mladih sjednice održava najmanje jednom svaka 3 mjeseca

– sjednice saziva i vodi predsjednik

– savjet donosi poslovnik o svom radu većinom glasova svih članova

– savjet mladih donosi program rada većinom glasova svih članova i podnosi ga na odobravanje gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu

– savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje gradonačelniku koji ga objavljuje na mrežnim stranicama grada

– savjet mladih odluke donosi većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina članova savjeta mladih, ako zakonom nije određena drugačija većina (npr. poslovnik o radu, biranje predsjednika i zamjenika predsjednika, program rada donose se većinom glasova svih članova savjeta)

– gradsko vijeće razriješit će člana savjeta i prije isteka mandata ukoliko neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica u godini dana

– mandat zamjenika člana prestaje kad i mandat člana savjeta

– gradsko vijeće raspustit će savjet mladih ukoliko savjet ne održi sjednicu dulje od 6 mjeseci

– djelokrug savjeta propisan je članom 13. Zakona o savjetima mladih

– gradsko vijeće dostavlja savjetu mladih pozive, materijale i zapisnike sa svojih sjednica

– predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik održavaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca sastanak sa savjetom mladih na kojem raspravlja pitanja bitna za mlade

Skip to content