Novosti

SRETNA NOVA 2015. GODINA

Poštovane sugrađanke i sugrađani,

na kraju smo 2014., godine koja je po mnogočemu za naš grad bila značajna, uspješna, i po mnogim jubilejima – slavljenička. Ove godine obilježeno je 40 godina radaOdjela ginekologije i porodništva Opće bolnice Zabok, 90 godinaDVD-a Zabok, 70 godina od osnivanja Prve zagorske udarne brigade, Zagorska kreditna unija Zabok obilježila je 20. godina pomoći obrtništvu, Limene glazbe Prosenik 95. godina postojanja itd.

Obično na kraju godine rezimiramo što smo u toj godini napravili i postigli i možemo biti zadovoljni učinjenim. Posljednjih dvadesetak godina razvoj Grada Zaboka temeljio se na značajnim ulaganjima u podizanje razine kvalitete komunalne i društvene infrastrukture, posebice komunalne, te na izgradnji pratećih institucija u cilju osiguranja potrebnih uvjeta za funkcioniranje gospodarskog i društvenog života na ovom području.

Zahvaljujući ulaganjima u infrastrukturu postavljeni su dobri temelji razvoja Zaboka u moderno urbano gospodarsko i kulturno središte. Otkupljeno je zemljište, gospodarska zona opremljena je infrastrukturom, rekonstruirana je kino dvorana u multimedijski centar, rekonstruiran je i uređen 2. kat DV Zipkica Zabok, kupljen je novi prostor i preseljena Gradska uprava iz Kumrovečke 6 na Zivtov trg 10, otvorena je Velika galerija grada, izgrađen je Društveni dom u Grabrovcu, sanirana je i uređena mrtvačnica na zabočkom groblju, uređen je Trg sv. Jelene i Zivtog trg, uređeni su i sanirani društveni, ribički i domovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, na kompletnom gradskom području zamijenjene su živine svjetiljke natrijevim, osnovan je Logopedski kabinet za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta, otkupljena je tvornička hala u kojoj mladi Zabočani organiziraju svoje programe s namjerom da „Regenerator“ bude centar urbane kulture za mlade, proširen je i uređen prostor Gradske knjižnice i Galerije u sklopu iste.

Donošenjem novog prostornog plana proširena je lepeza razvojnih mogućnosti u smislu razvoja novih poduzetničkih zona i sadržaja (npr. novo groblje, brza cesta, Centar 3, aerodrom, elektrifikacija pruge, sportska dvorana, izmještanje motocross staze). Međutim, dobri temelji, koje sam djelomično spomenuo, trebaju kvalitetnu nadogradnju. Stoga će Grad Zabok u daljnjem razvoju poticati i podržavati nove inicijative i projekte koji se temelje na postojećim potencijalima i kapacitetima ali s novim pristupom u cilju razvoja onih segmenata ukupnog društvenog i gospodarskog razvoja koji će Zabok svrstati među moderne, zdrave i interesantne urbane sredine koje prate nove trendove i idu ispred svog vremena.

Sijedom toga na sjednici Gradskog vijeća, održanoj 18. 12. 2014. donijeta je Strategija razvoja Grada Zaboka za razdoblje od 2014. do 2020. godine, važan dokument koji, osim što daje analitički prikaz lokalnog okvira djelovanja, predlaže konkretne prijedloge i projektne ideje, te predstavlja osnovu budućeg gospodarskog, društvenog, kulturnog, infrastrukturnog i sveopćeg razvoja grada Zaboka.

Za grad je uvijek najvažnija realizacija kapitalnihinvesticijapa je na kraju2014. prilika je podsjetiti koji su svega što je realizirano u ovoj godini i što je tijeku:

IZGRADNJA KAPITALNIH PROJEKATA I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU GRADA U2014. GODINI

 1. U tijeku je izvođenje radova izgradnje sportske dvorane uz građevinu Gimnazije A.G. Matoša u Zaboku i rekonstrukcije kotlovnice u Gimnaziji po načelu “ključ u ruke”. Ukupna vrijednost investicije iznosi 30.000.000,00 kn, a izvedeni su pripremni, zemljani, betonski i dijelom obrtnički radovi (električne instalacije, radovi na vodoopskrbi i odvodnji, radovi na strojarskim instalacijama).
 2. Završena je zamjena vanjske dotrajale drvene stolarije na DV Zipkica u Zaboku. Vrijednost investicije 840.000,00 kn. Izvođač tvrtka Stolarija GOOOD d.o.o., Osijek. Predmetni projekt sufinanciran je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%.
 3. Izgradnja ceste u Gospodarskoj zoni Grada Zaboka – 1. Etapa (most preko potoka Sitnica, odvodnja, voda i prometnica). Vrijednost investicije 1.050.000,00 kn. Izvođač POLI-MONT d.o.o., Špičkovina. Predmetni projekt sufinanciran je od strane Ministarstva poduzetništva u iznosu od 1.400.000,00 kn. U ovom trenutku raspisan je natječaj za izgradnju 2. Etape (javna rasvjeta, DTK i prometnica do potpune gotovosti), procijenjene vrijednosti 2.500.000,00kn.
 4. Izrađen pješačkog prijelaza preko pruge i prilazni nogostup u Ulici M. Gupca u Zaboku. Vrijednost investicije 145.000,00 kn. Izvođač POLI-MONT d.o.o., Špičkovina.
 5. U tijeku je asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Zaboka (cesta kraj osnovne škole prema groblju, cesta Repovec – dionica Švajcar, cesta Hum Zabočki-dionica Sabadi). Vrijednost investicije 172.000,00 kn. Izvođač MB TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina.
 6. Izgradnja oborinske kanalizacije i nogostupa u Naselju Tomeki do Jakuševca Zabočkog – I. faza. Vrijednost 280.000,00 kn. Izvođač obrt Građevinar HRVOJ, Poznanovec.
 7. Redoviti radovi na održavanju deponija Gubaševo. Izvođač Vodoprivreda – zagorje d.o.o., Klanjec. Vrijednost 110.000,00 kn.
 8. Nabava, doprema i ugađanje glazbene opreme: klavira YAMAHA C3ST M sa pokrivalom za predmetni klavir i klavirskom stolicom (lion style sa sjedištem od pliša, pretinac za note). Klavir se na lazi u Velikoj galeriji. Vrijednost 152.000,00 kn. Dobavljač tvrtka EURO UNIT d.o.o., Nedelišće.
 9. U tijeku je rekonstrukcija oborinske kanalizacije nerazvrstane ceste u Humu Zabočkom. Vrijednost 70.000,00 kn. Izvođač POLI-MONT d.o.o., Špičkovina.-NEMAM SLIKA
 10. Postavljena je nadstrešnica na autobusnom ugibalištu u Martinišću. Vrijednost 23.000,00 kn. Dobavljač VOJTEK d.o.o., Beli Manastir.
 11. U tijeku je izvođenje javne rasvjete od raskrižja u Gubaševu prema Velikom Trgovišću (12 stupova-7 rasvjetnih tijela). Izvođač ELICOM d.o.o., Zagreb. Vrijednost investicije 67.000,00 kn.
 12. U tijeku je izvođenje radova na izgradnji novih grobnih okvira na novom groblju Zabok. Izvođač DRAKOP, Zabok. Vrijednost investicije 90.000,00 kn.-NEMAM SLIKA.
 13. Sanirano i rekonstruirano krovište zgrade Kumrovečka 6 i 8 u Zaboku. Vrijednost investicije 290.000,00 kn. Izvođač Tvrtka M.I. HRŠAK d.o.o., Krapina.
 1. Izrađena projektna dokumentacija za:

·Poboljšanje energetske učinkovitosti na Društvenom domu Zaseka (Sanacija i

termoizolacija kosog pokrova i rekonstrukcija plinske kotlovnice sa gradnjom

solarnih kolektora – FAZA 1). Projekt sufinanciran od strane FZOEU, te seplanira realizacija u 2015.g.,

·Oborinsku kanalizaciju i nogostup Naselje Tomeki. Projekt u realizaciji.

·Društvene domove Prosenik Začretski i Prosenik Gubaševski, sportski objekt Gubaševo, te sportski objekt Dubrava Zabočka.

 1. Ishođena lokacijska dozvola za izgradnju nerazvrstane ceste i kompletne infrastrukture – Varaždinska ulica. Izrašena parcelacija, potrebno osigurati sredstva za otkup zemljišta,
 2. Ishođena lokacijska dozvola za izgradnju nerazvrstane spojne ceste – Grdenci-Naselje Jadeki. Izradu projektne dokumentacije sufinancirala je KZŽ.
 3. U tijeku je izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU) „Groblje u Jakuševcu Zabočkom“.
 4. Izrađeni energetski pregledi i ishođeni energetski certifikati za Gradsku knjižnicu Zabok, Dječji vrtić Zipkica i Staru zgradu policije. Pregledi su sufinancirani sa 40% od strane FZOEU.
 5. Izvedeni radovi na iskopu bunara za potrebe zalijevanja sportskog igrališta NK Mladost na Zaseki.
 6. Postavljen kontejner sa IT opremom (između Plodina i Gimnazije A. G. Matoša)

OSIM GORE NAVEDENIH RADNJI 2014. GODINE IZVRŠENA JE:

nabava i razastiranje kamenog materijala – cca 5000 t, sanacija (čišćenje slivnika)– cca 30 kom, održavanje nogostupa, čišćenje odvodnih jaraka i bankina, te izrada bankina – 10000 metara, krpanje udarnih rupa –1500 m2, izrada i postava vertikalne signalizacije –50 kom, zimska služba, izrada novih slivnika – 30 kom, održavanje javnih i zelenih površina, održavanje groblja, hitne i nepredvidive intervencije (klizišta), održavanje javne rasvjete, provodi deratizacija javnih površina, sanacije divljih deponija, uređen grob K. Š. Gjalski, sufinanciranje uštede energije (zamjena stolarije, peći na pelete, solari) u suradnji sa KZŽ.

Koristim priliku da istaknem važnost inicijative i ulaganja naših građana, obrtnika,malog i srednjeg poduzetništva. Neću spominjati sve zaslužne, već kao primjer za svaku pohvaluistaknuti poslovanje Obrta «JOSIP PLEŠKO» vl. Davora Pleško, koje se tijekom godina razvijalo kao obiteljsko poslovanje u koje je uključena cijela obitelj Pleško, sa 40 zaposlenih, izvozom od 95% i najmodernijom CNC tehnologijom obrt „Josip Pleško“ pravi je primjer kako se dobrim planiranjem i upornim radom može prevladati kriza.

Danas, mala i srednja poduzeća predstavljaju okosnicu gospodar­stva u Europskoj uniji i zapošljavaju više od dvije trećine zaposlenih u privatnom sektoru, a slična je situacija i u Hrvatskoj. Što se tiče malog i srednjeg poduzetništva Hrvatska nije dovoljno konku­rentna, ali se kreće u dobrom smjeru i nema razloga zašto Hrvatska ne bi postala centar poduzet­ništva za malo i srednje gospodarstvo.

Često slušamo kritike na račun Grada i Gradske uprave, dobro je biti kritičan, ali mnogi prigovori se odnose na probleme koji nisu u našoj nadležnosti pa ih gradska uprava nije u mogućnosti riješiti.

Gledajući u cjelini, usporedbom s drugim sredinama možemo biti zadovoljni. Zabočani su ponosni na brojne uspjehe vrijednih i sposobnih pojedinaca; od sportaša, amatera iz oblastikulture i društvenih djelatnosti, a posebno smo ponosni smo na uspjehe škola, odnosno učenika i njihovih mentora.

Pred nama je nova godina, poteškoće i probleme nije moguće izbjeći, no uvijek ima rješenja.

Od programa koje je Gradsko vijeće donijelo za 2015. za grad je svakako najvažniji

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Zaboku za 2015. godinu

Redni

broj

N A Z I V P R O G R A M A

I Z N O S

1.

Izgradnja i rekonstrukcija nogostupa

300.000,00

– izgradnja nogostupa i oborinske kanalizacije u Naselju Tomeki, duljine 160 metara

200.000,00

– rekonstrukcija nogostupa I. i C. Huis, duljine 100 metara

55.000,00

– uređenje Trga D. Domjanića

45.000,00

2.

Autobusna stajališta

25.000,00

– postava autobusnog stajališta

25.000,00

2.

Izgradnja i asfaltiranje cesta

325.000,00

– izgradnja nastavka Varaždinske, duljine 140 metara (otkup zemljišta, izgradnja)

155.000,00

-asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području grada,

 • Put Petek u Gubaševu 500 m²,
 • Presvlačenje puta Krznar u Špičkovini 700 m².

170.000,00

3.

Gospodarska zona Grada Zaboka

2.875.000,00

– izgradnja komunalne infrastruktureu Gospodarskoj zoni Grada Zaboka (od potoka Sitnica do izlaza na D 1 kod Tifona), duljine 420 metara (izgradnja 2. etape – prometne površine, javna rasvjeta i DTK)

1.945.000,00

– izgradnja prometnice sa komunalnom infrastrukturom (DTK i javna rasvjeta) u Ulici mladih, duljine 220 metara

930.000,00

4.

izgradnja javne rasvjete

30.000,00

– izgradnja javne rasvjete ostalo

30.000,00

5.

izgradnja dječjih igrališta

35.000,00

– izgradnja dječjih igrališta

20.000,00

– oprema dječjih igrališta

15.000,00

6.

kapitalna ulaganja u groblje

80.000,00

– izgradnja grobnih okvira

80.000,00

UKUPNO

3.670.000,00

Nadalje, na zadnjoj sjednici u ovoj godini Gradsko vijeće izabralo je članove Savjeta mladih Grada Zaboka, a 28. 12. izabrani su članovi vijeća mjesnih odbora, koji će imati priliku na svojem terenu utvrđivati prioritete i zalagati se za realizaciju planiranog. Želimo im uspješan i koristan rad.

Kako bismo ostvarili sve naše planove potrebno je puno rada, suradnje, zajedničkog dogovora i tolerancije na opće dobro svih građana.

Ispred Gradskog vijeća Grada Zaboka, Gradske uprave i svoje osobno ime želim svim građanima, poslovnim suradnicima, poduzećima, ustanovama, udrugama, klubovima i društvima

PUNO USPJEHA, ZDRAVLJA I SREĆE U NOVOJ 2015. GODINI !

GRADONAČELNIK

Ivan Hanžek. oec

Skip to content