Gradsko vijeće

Primjena članka 4.  Zakona o sprečavanju sukoba interesa (NN br. 143/21)

Novim Zakonom o sprečavanju sukoba interesa, članovi predstavničkog tijela dužni su pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.  Popis udjela redovito se ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne samouprave. Član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana obavijestiti predstavničko tijelo o stupanju u poslovni odnos poslovnih subjekata u njegovu vlasništvu i vlasništvu članova njegove obitelji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj obnaša dužnost člana predstavničkog tijela te s trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je ta jedinica lokalne samouprave osnivač.

TABLICA: 

  • Ispiši: