Javnost rada

Prijam stranaka kod gradonačelnika

Gradonačelnik u pravilu građane i poslovne subjekte prima na razgovor prema dogovoru i rezervaciji termina kod tajnice gradonačelnika.

Najavljuju se tajnici na broj tel 049/587-777 ili na njen e-mail: ljerka@zabok.hr

GRAĐANI MOGU PRISUSTVOVATI  SJEDNICAMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZABOKA 

Grad Zabok ima izrađen dokument koji građanima pruža informaciju o proceduri za prijavu prisustvovanja sjednici Gradskog vijeća, kao i najveći mogući broj osoba koje mogu prisustvovati sjednicama Vijeća.

Dokument o proceduri za prijavu prisustvovanja građana sjednici Općinskog vijeća je upravo Poslovnik o radu o radu Gradskog vijeća Grada Zaboka 

 a unutar kojeg možete pored ostalog naći da građani imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća

IZVOD IZ POSLOVNIKA

IX. JAVNOST RADA

Članak 71.

            Sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela su javne.

            Na internet stranici Grada Zaboka objavljuju se obavijesti o sazvanoj sjednici Gradskog vijeća, te svi opći i drugi važni akti Gradskog vijeća.

            Predstavnicima lokalnih medija dostavlja se, u pravilu, poziv na sjednicu Gradskog vijeća s materijalima, i to elektroničkim putem.

Članak 72.

            Građani Zaboka imaju pravo prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća, uz najavu predsjedniku Gradskog vijeća najkasnije prije otvaranja sjednice.

            Sjednicama Gradskog vijeća imaju pravo prisustvovati i druge osobe koje je predsjednik Gradskog vijeća pozvao kao goste.

            Predsjednik Gradskog vijeća može ograničiti prisutan broj građana zbog prostornih uvjeta i održavanja reda na sjednici.

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2013_9.pdf#page=10

Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2017_23.pdf#page=12

Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Zaboka

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/kzz_glasnik_2018_4.pdf#page=4
  • Ispiši: