Komunalno-Zabok d.o.o.

KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.

Komunalno Zabok d.o.o. – očitovanje, suglasnost i cjenik javne usluge: 

kzz_glasnik_2022_10.pdf

Naziv tvrtke: TVRTKA KOMUNALNO-ZABOK d.o.o. ZA OBRADU OTPADAKA

Skraćeni naziv: KOMUNALNO-ZABOK d.o.o.

Sjedište: Zivtov trg 3, 49210 Zabok

Žiro račun: 2360000-1101228905 IBAN: HR6223600001101228905

Telefon: +385 49 / 226 - 630 Tel. / Fax: +385 49 / 221 - 259        

    E-mail: komunalno-zabok@kr.t-com.hr

Direktor: Rajko Turk, inž. građ.

Komunalna djelatnost

Rukovoditelj inž. Damir Tomek E-mail: tomek@komunalno-zabok.hr

Mob: 099/ 720 3921

Tel: 049/492-358

Poslovođa komunalnih djelatnosti Siniša Jelenčić E-mail: sinisa@komunalno-zabok.hr  

Mob:098/ 982 8937

Tel:049/492-357

UPRAVLJANJE ZGRADAMA:

Rukovoditelj Damir Valec E-mail: damir@komunalno-zabok.hr

Tel: 049/492-355

Referent za zgrade Marija Koleš E-mail: maca@komunalno-zabok.hr 

Tel: 049/492-356

TRŽNICA:

Tržni nadzornik Berislav Forjan E-mail: bero@komunalno-zabok.hr

Mob: 099/691-1119

Komunalno Zabok d.o.o. kao davatelj usluga , na tržnici u Zaboku pruža sljedeće usluge tržnice na malo:

 • davanje na korištenje pokretnih štandova, pokretnih klupa i rashladnih vetrina
 • davanje na korištenje prodajnih mjesta na tržnici
 • davanje na korištenje tehničkih sredstava i uređaja potrebnih pri obavljanju prometa namirnica i roba
 • davanje na korištenje skladišnog prostora
 • održavanje objekta tržnice u stanju funkcionalne sposobnosti i
 • ostale usluge

KOMUNALNO - ZABOK d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za:

 • održavanje čistoće
 • održavanje javnih površina
 • tržnice na malo
 • održavanje groblja  i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova
 • građenje, projektiranje i nadzor
 • upravljanje i održavanje zgrada
 • prijevoz za vlastite potrebe
 • djelatnost druge obrade otpada
 • djelatnost oporabe otpada
 • djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
 • djelatnost prijevoza otpada
 • djelatnost sakupljanja otpada
 • djelatnost trgovanja otpadom
 • djelatnost zbrinjavanja otpada
 • Ispiši: