Kultura i socijalna skrb

  • Podijeli:

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
I JAVNE POTREBE


Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe obavlja sljedeće poslove:

- poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika, održavanje čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta te groblja, odlaganje komunalnog otpada, tržnica na malo, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta) i izrade programa gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva,
- poslove u svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- poslove u svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture),
- poslove u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša te poslove izdavanja posebnih uvjeta gradnje,
- poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma),
- poslove razvoja gospodarske zone Grada,
- poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture te poslove oko prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza,
- poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada,
- poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija,
- poslove komunalnog redarstva i poslove prometnog redarstva,
- poslove utvrđivanja komunalnog doprinosa i troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu,
- poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija,
- poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima,
- poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad,
- poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa,
- poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada,
- poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača,
- poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.


  • Ispiši:

Priloženi dokumenti

Pravilnik o unutarsnjem redu 2010
15. prosinca 2016. 313,87 KB
Pravilnik o dopuni Pravilnika 2014
15. prosinca 2016. 133,22 KB
Odluka o ustrojstvu
15. prosinca 2016. 120,91 KB
Ispravak pravilnika 2010
15. prosinca 2016. 143,64 KB
Vrh