Kultura, sport i socijalna skrb

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
I JAVNE POTREBE


Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i javne potrebe obavlja sljedeće poslove:

- poslove organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti u Gradu (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika, održavanje čistoće, javnih površina, nerazvrstanih cesta te groblja, odlaganje komunalnog otpada, tržnica na malo, obavljanje dimnjačarskih poslova, javna rasvjeta) i izrade programa gradnje i održavanja te ostale dokumentacije iz područja komunalnog gospodarstva,
- poslove u svezi s izgradnjom i održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- poslove u svezi s izgradnjom objekata od interesa za Grad i poslove tekućeg i investicijskog održavanja (gradski objekti, domovi, sportski objekti, objekti kulture),
- poslove u svezi s donošenjem dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, zbrinjavanja otpada i zaštite okoliša te poslove izdavanja posebnih uvjeta gradnje,
- poslove praćenja stanja te pripreme razvojnih programa i poticajnih mjera u području gospodarstva (industrije, energetike, obrta, poduzetništva, ugostiteljstva, trgovine, turizma),
- poslove razvoja gospodarske zone Grada,
- poslove praćenja stanja u prometu, poslove oko izgradnje i održavanja prometne infrastrukture te poslove oko prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza,
- poslove u svezi s izradom investicijskih projekata Grada,
- poslove provedbe postupaka javne nabave i poslove u svezi s davanjem koncesija,
- poslove komunalnog redarstva i poslove prometnog redarstva,
- poslove utvrđivanja komunalnog doprinosa i troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu,
- poslove praćenja natječaja i izrade dokumentacije za korištenje sredstava domaćih i stranih institucija,
- poslove osiguravanja javnih potreba građana u području kulture, sporta, brige o djeci, odgoja i obrazovanja i socijalne skrbi te poslove praćenja stanja i izrade programa javnih potreba i strateških dokumenata u predmetnim područjima,
- poslove suradnje s gradskim trgovačkim društvima u području njihova rada i poslovi suradnje s gradskim ustanovama radi osiguranja uvjeta za njihov rad,
- poslove suradnje s udrugama u provođenju programa i projekata od zajedničkog interesa,
- poslove suradnje s mjesnim odborima u svezi s ostvarivanjem njihovih programa rada,
- poslove protupožarne zaštite, civilne zaštite i zaštite potrošača,
- poslove pripreme nacrta odluka i drugih akata iz svog djelokruga rada.

Program javnih potreba u sportu Grada Zaboka za 2020. godinu

            Na temelju članka 76.  Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba su programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za jedinicu lokalne samouprave. Sukladno stavku 4. navedenog članka, Program sporta donosi  Gradsko vijeće zajedno s godišnjim proračunom.

 

Program javnih potreba u kulturi za 2020.

Na temelju članka 1. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/9 i 38/09) Gradsko vijeće donosi program javnih potreba u kulturi te za njegovo provođenje osigurava sredstva u proračunu u skladu sa zakonom. Programom javnih potreba u kulturi obuhvaćaju se svi oblici poticanja i promicanja kulture i kulturnih djelatnosti što pridonose razvitku  i unapređivanju kulturnog života.

 

Program socijalne skrbi Grada Zaboka za 2020. godinu

Na temelju članka 5. Odluke o socijalnoj skrbi ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 13/09 i 29/18) Gradsko vijeće Grada Zaboka donosi program socijalne skrbi Grada Zaboka. Grad Zabok ima za cilj putem socijalne skrbi pružiti pomoć socijalno ugroženim osobama, osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, osobama s invaliditetom, marginaliziranim skupinama, koje uključuju prevenciju, poticanje pozitivnih promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, unaprjeđenju i poboljšanju kvalitete života, te osnaživanju pojedinaca u aktivno uključivanje u društvo.

 

PROVOĐENJE PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI

 

            U provođenju Programa socijalne skrbi primjenjuje se Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne Novine" broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i Odluka o socijalnoj skrbi Grada Zaboka ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 38/16 i 29/18) pri čemu se  vodi računa o svim dobnim skupinama i socijalnim kategorijama. Za praćenje i provedbu ovog Programa imenovan je Odbor za socijalnu skrb.

Tijekom 2019. godine provedeni su sljedeći programi:

- Za novorođene:

            - Primjenjuje se Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za prvorođeno dijete po 1.000,00 kuna, drugo dijete 2.000,00 kn, treće i svako sljedeće dijete 3.000,00 kn. U svibnju je organiziran prijam za roditelje novorođenih kada je u skladu s Odlukom, za svako dijete roditeljima uz čestitku uručen poklon koji se sastojao od privjeska (zlatni grb Grada Zaboka) i CD-a Zabočkih mališana „Veliki i mali“.

- Za djecu, učenike i studente:

Provodi se projekt «Grad prijatelj djece», te su tijekom godine održane sjednice koordinacijskog odbora koji je aktivno radio na realizaciji programa.

 

Grad sufinancira niz programa u školama:

            - sufinancira se ljetovanje djece iz obitelji slabijeg materijalnog stanja

            - sufinancira se trošak prehrane djece iz socijalno ugroženih obitelji u Osnovnoj školi u Zaboku i Bedekovčini

            - sufinancira se trošak plaće za dvije nastavnice u produženom boravku u Osnovnoj školi K.Š. Gjalski u Zaboku

            - sufinancira se pomoćnik u nastavi za učenicu sa znatnim zdravstvenim teškoćama u Srednjoj školi u Zlataru

            - provodi se sufinanciranje troškova prijevoza za učenike osnovne i srednjih škola

            -  i nadalje se provodi stipendiranje studenata.

- Za ostale socijalne kategorije:

            - Odobrene su jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim obiteljima, te su redovito održavane sjednice Odbora za socijalnu skrb

            - korisnici zajamčene minimalne naknade od Centra za socijalnu skrb u tijeku godine ostvarivali su pravo na naknadu za troškove stanovanja sukladno zakonskim odredbama i Odluci  o socijalnoj skrbi

-         provodi se projekt „Zdravi Grad Zabok“ u okviru kojeg je u prvom dijelu godine održane sjednice Koordinacijskog odbora projekta Zdravi Grad.

OSTALI SOCIJALNI PROGRAMI

 

            Grad Zabok uspješno provodi projekt financiran iz EU fondova- MI POmažemo Starijima - MIPOS u sklopu kojeg je ostvareno cca 9.300.000,00 kn za zapošljavanje 55 starijih žena koje teže konkuriraju na tržištu rada, a koje su educirane za pružanje pomoći starijim osobama - 313 korisnika na području županije, 8 sati dnevno. Projekt sveukupno raje 30 mjeseci. Navedeno već znatno doprinosi pomoći starijim osobama koje trebaju pomoć, ali i ženama koje su se prekvalificirale.

-          predano izvješće o korisnicima i pravima iz sustava socijalne skrbi

-          predan izvještaj o provedbi Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji

-          Grad Zabok sufinancira plaću osobe koja dostavlja tople obroke i troškove goriva za dostavno vozilo Doma za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb, Podružnica Mirkovec. Naime, u okviru vaninstitucionalne skrbi o starijim nemoćnim osobama vrši se dostava toplih obroka na području Grada Zaboka, te općina Sveti Križ Začretje i Bedekovčina

            - iz Proračuna se u okviru Programa socijalne skrbi sufinanciraju i prate programi.  Gradske organizacija umirovljenika, Gradskog društva Crvenog križa, udruga invalida i   udruga sudionika Domovinskog rata, DND-a Zabok, a temeljem provedenog javnog natječaja za financiranje programa ili projekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnih područja socijalne skrbi provedenog temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

 

            U okviru provođenja Programa javnih potreba u kulturi donijeto na temelju članka 2. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93. i 38/09.), sufinancira se i prati ostvarenje programa rada, a  temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje programa ili projekata udruga koji doprinose razvoju kapaciteta udruga iz prioritetnih područja kulture provedenog temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

- Udruge i manifestacije:

            Ansambl Zabok, Puhački orkestar Grada Zaboka, Puhački orkestar DVD Špičkovina, Limena glazba Prosenik, Matica hrvatska Ogranak Zabok, Muži zagorskog srca, GOKUL, Udruga «Mraz», Udruga Regenerator, Udruga HGF, Dramska udruga KAJ, Ekološko društvo Lijepa naša, Kulturna manifestacija K.Š.Gjalski, Planinarsko društvo Zagorske steze, udruga Delta i Filatelističko društvo Zaboky Zabok.

- Ustanove u kulturi:

- programi Gradske knjižnice i čitaonice i sufinancira se nabava knjiga,

- kulturni programi Pučkog otvorenog učilišta ( Multimedijski centar i Velika galerija).

- Ostali programi u kulturi:

Za praćenje i suradnju u provođenju Programa javnih potreba u kulturi, imenovao je Odbor za kulturu.

Vezano uz rad civilnih udruga potrebno je spomenuti da je Grad Zabok partner u projektu "VolontirAJMO" koji ima za cilj pridonijeti društvenom razvoju te razvoju civilnoga društva u Krapinsko-zagorskoj županiji njegovanjem volonterstva.

 

PROVOĐENJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU

 

            Program javnih potreba u sportu donijet je i provodi se  na temelju članka 2. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.).

Programom javnih potreba u sportu, u cilju poticanja i promicanja sporta, provodi se sufinanciranje sljedećih programa od značaja za Grad Zabok:

            - program poticaja amaterskog sporta sufinanciranjem aktivnosti sportskih udruga, te putem Sportske zajednice Grada Zaboka koja također primjenjuje Uredbu o kriterijima, mjerilima  i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

 

PODRŠKA DOPUNSKIM ŠKOLSKIM PROGRAMIMA

 

Iz Proračuna grada Zaboka podržani su dopunski školski programi:

Osnovna škola:

- sufinanciranje održavanje prostora Škole odnosno dvorane za više namjena,

- sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti, škole u prirodi i učestvovanja učenika na raznim natjecanjima.

Srednja škola Zabok:

-sufinanciranje organizacije i sudjelovanja učenika na međužupanijskim natjecanjima i sudjelovanja učenika na natjecanju.

Gimnazija AGM:

- sufinanciranje izvanškolskih  programa učenika, (Novigradsko proljeće, Dramski studio, Ljetne škole, Govorničke škole) i dr.

Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok:

-sufinanciranja organizacije i sudjelovanja učenika na međužupanijskim natjecanjima.

 

PROGRAM FINANCIRANJA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

            Iz  Proračuna Grada Zaboka financira se program DVJ «Zipkica» Zabok.

Također se sufinanciraju programi za predškolsku djecu s posebnim potrebama koji se provode u DV Zipkica i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice.

  • Ispiši: